Rynek pracy wyzwaniem dla Euroregionu

Prezydium Euroregionu Bałtyk 25 i 26 lutego obradowało w Gdańsku. Gospodarz spotkania – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – gościł przedstawicieli organizacji członkowskich z Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. Delegaci wzięli też udział w seminarium dotyczącym sytuacji na rynkach pracy. Pomorskie reprezentuje w Euroregionie wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

Seminarium przygotowała nowo utworzona grupa robocza ds. rynków pracy Euroregionu Bałtyk, w której skład wchodzi wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Michał Bruski. Tematem seminarium były wyzwania stojące przed regionami członkowskimi, związane z mobilnością pracowników, podziałem rynku pracy na regiony i sektory, bezrobociem młodzieży. Podstawą do dyskusji były opracowane przez WUP dane statystyczne oraz regionalne strategie rozwoju. Pomorskie najwięcej miejsca w swoim strategicznym dokumencie poświęciło młodzieży. Regiony przyjęły rezolucję potwierdzającą zaangażowanie Euroregionu Bałtyk i jego członków w działania, także międzynarodowe, na rzecz poprawy sytuacji na regionalnych rynkach pracy.
– Dostrzegamy trudną sytuację młodzieży w całej Europie, nie tylko w naszym regionie/– przyznaje wicemarszałek Wiesław Byczkowski – /Tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspieranie rozwoju ludzi młodych leży w naszym wspólnym interesie.
Podczas posiedzenia Zarządu Euroregionu nastąpiło przekazanie prezydencji: prezydent Roland Gustbee ze szwedzkiego regionu południowej Smalandii oficjalnie przekazał funkcję prezydenta Perowi Olemu Petersenowi reprezentującemu duński Bornholm. Wiceprezydenturę przejął region litewski, który poprowadzi Euroregion w przyszłym roku. W roku 2015 doroczną prezydencję przejmie ponownie Pomorskie.  Zarząd Euroregionu przyjął kilka dokumentów strategicznych, w tym m.in. raport roczny 2012 oraz strategię działania na lata 2013-2014. Debata była skupiona na tworzeniu nowych ram Europejskiej Współpracy Terytorialnej, kolejnym planie działania Strategii UE dla Morza Bałtyckiego oraz programach na rzecz współpracy w obszarze południowego Bałtyku i całego regionu Morza Bałtyckiego, a także na programie sąsiedztwa. Euroregion będzie, wspólnie z innymi organizacjami bałtyckimi, lobbował w Brukseli na rzecz rozwiązań pomocnych przy międzynarodowych działaniach dotyczących m.in. rynku pracy. 

/Marcin Popiela/

Czytany 1119 razy