Spotkanie z Komisją Europejską

Trwają uzgodnienia pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE co do kształtu przyszłych podstaw prawnych dla perspektywy finansowej 2021-2027. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, by omówić założenia przyszłego RPO WM. Na poziomie krajowym trwają konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa na lata 2021–2027, która będzie mandatem do negocjacji z UE. W bieżącym roku – równolegle do negocjacji Umowy Partnerstwa – prowadzone będą negocjacje programów operacyjnych, w tym RPO WM na lata 2021–2027.

234452o

Mazowsze w podziale na NUTS 2

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy podział statystyczny Mazowsza. Mazowsze na potrzeby unijnych programów to region Warszawski stołeczny oraz Mazowiecki regionalny, obejmujący pozostałą część województwa. Podczas gdy Warszawa i otaczające ją powiaty przekroczyły poziom 150 proc. PKB średniej unijnej, pozostała część wciąż plasuje się wyraźnie poniżej średniej unijnej.

Jeden program dla obu NUTS2  

Pozwoli na realizację strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku, której głównym celem jest zmniejszenie dysproporcji rozwoju na Mazowszu oraz wzrost znaczenia obszaru metropolitalnego Warszawy w Europie. Jeden program operacyjny z dwoma komponentami umożliwi m.in. spójny rozwój całego regionu i zapobiegnie dalszemu pogłębianiu dysproporcji, realizację inwestycji obejmujących obszary obu NUTS2 oraz elastyczne przesuwanie środków w ramach jednego programu operacyjnego.

Mazowsze a Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) na lata 2021–2027

Zaliczenie regionu Mazowieckiego regionalnego do obszaru PO PW jest w pełni uzasadnione z uwagi na jego rzeczywistą sytuację społeczno-gospodarczą. Warto przy tym podkreślić, że region Mazowiecki regionalny przynależy do obszaru Polski Wschodniej również pod względem geograficznym. Różnice w osiągnięciu poziomów PKB nie przedstawiają wszystkich różnic rozwojowych obu regionów – np. stopnia równowagi środowiskowej, efektywności gospodarowania zasobami, włączenia społecznego czy ogólnie postępu społecznego. Dysproporcje w tych obszarach są równie duże, a często nawet większe, co obrazuje szereg wskaźników społeczno-gospodarczych publikowanych przy Główny Urząd Statystyczny, np. w zakresie odpływu mieszkańców z tych terenów, szczególnie ludzi młodych, co spowoduje znaczące osłabienie bazy ekonomiczno-budżetowej samorządów.

Mazowsze a Nowy Zielony Ład

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Christopher Todd  zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej zaprezentował założenia do nowej inicjatywy KE - Europejski Zielony Ład i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Nowy Zielony Ład – to nazwa programu KE, który ma sprawić, że Europa do 2050 r. będzie neutralna klimatycznie, a jednocześnie wesprze gospodarkę i wpłynie na poprawę jakości życia ludzi. Skala środków finansowych na wprowadzenie Nowego Zielonego Ładu jest imponująca. Ten program dopiero się kształtuje. Na spotkaniu zauważono, że programy takie najlepiej wprowadzać z poziomu gmin i miast.
 – Oprócz dużych funduszy potrzebne są dobre rozwiązania prawne na poziomie europejskim. Tak, by środki były efektywnie wydawane i by trafiały do wszystkich potrzebujących – podkreślił marszałek Adam Struzik.
Czy Mazowsze skorzysta z tego programu? Jego idea jest taka, by głównym beneficjentem były obszary naprawdę potrzebujące, np. tereny, na których zlokalizowane są kopalnie węgla kamiennego czy przemysł.
 – U nas węgla się nie wydobywa, ale za to używany jest do spalania, więc takie wsparcie również jest potrzebne – przekonywał marszałek. – Często słyszymy głosy, że Polacy mieliby lepsze życie poza UE. Takie poglądy wydają się dziwne, bo przecież większość chwali projekty unijne, chętnie korzysta z europejskich funduszy i widzi zmiany zachodzące w całym kraju, nie tylko w regionie. Samorząd województwa mazowieckiego nadal jest otwarty na dialog i współpracę z UE.

oprac. WKZ
Źródło: www.mazovia.pl
(ski)

Czytany 74 razy