Marszałkowie: przyśpieszmy, bo grozi nam zawieszenie płatności

- Związek Województw RP wyraża zaniepokojenie związane z niespełnieniem krajowych warunków ex-ante dotyczących gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz zdrowia – napisano w stanowisku podjętym podczas XXXII Zgromadzenia Ogólnego ZWRP.

Jak podkreślono w piśmie, na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że fundusze europejskie mają realizować cele przyjęte przez rząd polski w Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności, zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej oraz poprawy efektywności administracji, zachowując przy tym synergię ze Strategią Europa 2020.
Marszałkowie przypomnieli także, że wynegocjowane z Komisją Europejską środki funduszy europejskich koncentrować się będą na dziedzinach istotnych dla rozwoju kraju, zapewniając możliwie szeroki konsensus społeczny wokół strategii wykorzystywania funduszy europejskich w latach 2014-2020.
Szczególne obawy Związku Województw RP budzi fakt, że zgodnie z zapisami art. 19 rozporządzenia ogólnego UE (1303/2013) niespełnienie warunków ex-ante do końca 2016 r. może skutkować częściowym zawieszeniem płatności dla programów krajowych i regionalnych w 2017 r.
- W przypadku regionalnych programów operacyjnych spełnienie warunków wstępnych na poziomie krajowym istotnie wpływa na tempo wdrażania programu, a w dalszej kolejności na osiągnięcie zakładanych celów pośrednich i końcowych wyrażonych w tzw. ramach wykonania (kamieniach milowych). Ograniczenie, bądź wręcz niemożność zrealizowania zakładanych wskaźników skutkuje nieprzyznaniem 6 proc. alokacji środków dla każdego programu – tzw. rezerwy wykonania – zapisano w stanowisku.
Związek przypomina, że podobne zaniepokojenie, co do realności zachowania ostatecznych terminów wyznaczonych dla spełnienia warunków w ww. obszarach interwencji przez sektor rządowy, zostało wyrażone w pismach wystosowanych w ostatnim czasie przez Komisję Europejską do poszczególnych instytucji zarządzających programami operacyjnymi 2014-2020.

- Apelujemy do strony rządowej o podjęcie starań w celu przyspieszenia prac nad spełnieniem krajowych warunków ex-ante, od których uzależnione jest uruchomienie wsparcia w programach regionalnych, a w dalszej perspektywie terminowe osiągnięcie wskaźników objętych ramami wykonania na 2018 rok – napisano w stanowisku.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl