Inteligentne specjalizacje na Warmii i Mazurach

Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego po raz drugi przygotował raport z monitorowania regionalnych inteligentnych specjalizacji. Zawiera dane o stanie gospodarki na koniec 2018 roku. Wnioski - według UM - potwierdzają zasadność strategicznych wyborów podjętych przez samorząd województwa w 2013. W tym okresie województwo zatwierdziło „Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” Zdefiniowano wówczas trzy regionalne specjalizacje - ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości. Dowodem właściwego wyboru specjalizacji, według włodarzy województwa są stale rosnące wartości wskaźników obrazujących sytuację w wybranych dziedzinach gospodarki.

383437a

Eksport

Wartość eksportu towarów wpisujących się w inteligentną specjalizację "ekonomia wody" wzrosła o 23,78 proc. Województwo warmińsko-mazurskie z poziomem eksportu 450 mln zł zajmowało 3. miejsce w kraju. Największym importerem dóbr z Warmii i Mazur były Francja, Hiszpania i Norwegia. Eksportowane były głównie łodzie i inne jednostki pływające. Eksport żywności i innych towarów powiązanych z tą specjalizacją wyniósł w 2018 r. 4,03 mld zł i wzrósł w porównaniu z rokiem 2017 o 11,35 proc. Wyprodukowane w naszym regionie dobra najczęściej wysyłane były do Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. Eksport dotyczył w szczególności mięsa i podrobów. Województwo pod względem eksportu żywności zajmowało 8. miejsce w kraju.
Poziom eksportu w specjalizacji "drewno i meblarstwo" wzrósł o 1,69 proc. i osiągnął ponad 3,3 mld zł, plasując region na 7. miejscu wśród województw Polski. Produkty z Warmii i Mazur najchętniej kupowali Niemcy, Holendrzy i Brytyjczycy. Najczęściej za granicę wysyłamy meble, ale także drewno i artykuły drewniane.

Wartość dodana brutto

Firmy z branż powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu generują ponad 45 proc. wartości dodanej brutto uzyskiwanej w województwie. Na przestrzeni lat 2015-2018 wartość wskaźnika wzrosła o 3,2 pkt. proc. W roku 2018 województwo warmińsko-mazurskie było liderem w kraju pod względem udziału wartości dodanej brutto firm działających w specjalizacji "drewno i meblarstwo" w wartości dodanej brutto ogółem wypracowanej przez przedsiębiorstwa w województwie. Pierwsze miejsce Warmia i Mazury zajęły również pod względem tego wskaźnika obliczonego dla specjalizacji żywność wysokiej jakości. W przypadku w ekonomii wody region zajął drugie miejsce.

Zatrudnienie

W latach 2015-2018 zatrudnienie w branżach powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami wzrosło o 2,9 tys. osób i osiągnęło w roku 2018 poziom 52,4 tys. osób, co stanowiło blisko 47 proc. zatrudnienia w województwie ogółem. W branżach powiązanych ze specjalizacją drewno i meblarstwo pracowało ponad 22 proc. wszystkich osób zatrudnionych w regionie, a w firmach działających w sektorze żywności wysokiej jakości ponad 16 proc. Badaniu podlegały firmy zatrudniające 10 osób i więcej.
- Obserwujemy dużą aktywność firm związanych z inteligentnymi specjalizacjami w aplikowaniu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. - Na koniec 2018 r. projekty powiązane ze specjalizacjami stanowiły blisko 89 proc. wszystkich projektów w osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur i przeznaczono na nie ponad 93 proc. alokacji tej osi.
Do końca 2018 roku złożono 901 wniosków o dofinansowanie na projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje, ostatecznie podpisano 489 umów o łącznej wartości ponad 911 mln zł. Najwięcej umów podpisanych zostało, podobnie jak w latach poprzednich, w ramach specjalizacji ekonomia wody.
Szczególną grupę w obszarach specjalizacji stanowią te, których rezultatem jest innowacja na skalę światową, czyli całkowicie unikatowe rozwiązanie niestosowane dotychczas w danym sektorze. Było ich aż 26.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)

Czytany 719 razy