KR za ambitniejszymi celami Europejskiego Zielonego Ładu

Komisja Europejska podała do wiadomości informacje oraz przedziały czasowe związane z realizacją celów Europejskiego Zielonego Ładu. Strategia działania dotyczy unowocześnienia w kwestii energii i celów klimatycznych, za którymi powinny pójść nowe polityki w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych, jakości powietrza atmosferycznego czy też ochrony bioróżnorodności.

234234r

Członkowie Komitetu Regionów zwracają jednak uwagę, że zaplanowane cele powinny być jeszcze bardziej restrykcyjne. Dlatego też członkowie KR pragną, żeby cele realizowane przez szczebel lokalny i regionalny były jeszcze bardzie ambitne niż cele realizowane na płaszczyźnie ogólnokrajowej.

Link do oryginalnego tekstu
AS
(ski)

Czytany 247 razy