Wydrukuj tę stronę

III posiedzenie konwentu marszałków województw RP Maciejewo, 19-20 czerwca 2008 r.

Głównymi tematami III posiedzenia konwentu marszałków województw RP pod przewodnictwem marszałka województwa zachodniopomorskiego Władysława Husejki były polityka spójności i współpraca międzyregionalna oraz idea środkowoeuropejskiego korytarza transportowego.
 
Dziewiętnastego czerwca br. marszałkowie województw spotkali się na dwudniowe obrady konwentu w Maciejewie. Pierwszego dnia gośćmi konwentu byli Kazimierz Plocke, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krzysztof Hetman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Krzysztof Hetman omówił plan rozpoczętych naborów w poszczególnych województwach oraz informacje, w jakich obszarach wnioski będą przyjmowane w pierwszej kolejności. Dotychczas złożono ponad 1600 wniosków, z czego około 150 przeszło ocenę formalną, a liczba ta wiąż jest aktualizowana. Przypomniał o obowiązku instytucji zarządzającej (IZ) dotyczącym przygotowywania sprawozdań z realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych. Do 30 czerwca br. powinny wpłynąć sprawozdania roczne. Komisja Europejska otrzymała i zatwierdziła już sprawozdania z 12 województw , w tym z Zachodniopomorskiego. Minister rekomendował IZ prowadzenie monitoringu przygotowywania indywidualnych projektów kluczowych na zasadach określonych w przygotowanym przez MRR systemie zarządzania i monitorowania tych projektów. Na tej podstawie IZ RPO sporządzi zbiorczy raport na temat stanu przygotowania projektów indywidualnych. Hetman przedstawił również inne nowości w zakresie monitoringu, m.in. - przygotowywanie comiesięcznych raportów spowodowało, że wypełnianie cotygodniowych ankiet nie jest już konieczne. Nastepnie  omówił pomoc publiczną i konsekwencje dla wdrażania regionalnych programów operacyjnych.
Po dyskusji dyrektor Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Marcin Szmyt zaproponował projekt stanowiska w sprawie sposobu wykorzystania odsetek narosłych na rachunkach programowych Regionalnych Programów Operacyjnych z tytułu płatności zaliczkowych. Konwent marszałków przyjął stanowisko jednogłośnie.
Kazimierz Plocke przedstawił szczegóły osi IV zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - m.in. system instytucjonalny wdrażania PO RYBY 2007-2013, działania w ramach osi IV i warunki klasyfikacji obszarów zależnych od rybactwa. Jednogłośnie zostało przyjęte stanowisko w sprawie powierzenia samorządom województw funkcji instytucji pośredniczącej dla osi IV – zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Wojciech Drożdż, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego w  prezentacji „Rozwój Obszaru Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC”  omówił ideę korytarza i korzyści jego usytuowania po stronie polskiej. Korytarz umożliwia transport pomiędzy Skandynawią i wybrzeżem Adriatyku oraz Morzem Czarnym. W 2004 r. sześć regionów europejskich podpisało porozumienie dla inicjatywy CETC (szwedzki, województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, czeski i słowacki). Celem CETC miałoby być stworzenie centralnej arterii stymulującej rozwój gospodarczy na obszarze leżącym pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem, Morzem Czarnym i Egejskim. Obecnie na rzecz CETC chce działać aż 10 regionów Europy. Marszałek Drożdż przedstawił też ideę niemieckiego korytarza transportowego tzw. Skandrii, którego istotną wadą byłby brak możliwości pełnego wykorzystania potencjału polskich portów morskich. Po prezentacji konwent marszałków przyjął stanowisko w sprawie rozwoju obszaru Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.

Na początku drugiego dnia obrad marszałek województwa zachodniopomorskiego Władysław Husejko przedstawił bieżące problemy samorządów województw. Po dyskusji marszałkowie przyjęli stanowisko w sprawie stanu prac nad usamorządowieniem spółki PKP Przewozy Regionalne. Następnie odbyła się debata dotycząca stanowiska konwentu na temat projektu ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach metropolitalnych. Gośćmi tej części obrad byli:  Danuta Hübner - komisarz ds. polityki regionalnej UE, Marek Sawicki – minister rolnictwa i rozwoju wsi, Hanna Jahns – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Stanisław Gawłowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pascal Boijmans – zastępca dyrektora Wydziału Projektów Polskich Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej z Komisji Europejskiej.

Minister S. Gawłowski w prezentacji pt. „Problemy ochrony środowiska, a regionalne programy operacyjne” wskazał m.in. na działania, które wymagają wsparcia, tzn.: budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji i wodociągów, stacji uzdatniania wody, unowocześnianie składowisk odpadów, budowaę zakładów utylizacji i recyklingu odpadów, modernizację ciepłowni i elektrowni oraz modernizację zakładów przemysłowych. Zaprezentował również możliwości pozyskania funduszy na inwestycje w ochronę środowiska m.in. z największego programu w historii UE – Infrastruktura i Środowisko (POiŚ), którego budżet wynosi 37,6 mld euro (z czego na inwestycje w ochronę środowiska przeznacza się 5 mld euro). Przedstawiony został także podział środków w ramach POiŚ i struktura programu. Następnie omówione zostały cele poszczególnych osi priorytetowych, beneficjenci, działania i zakres finansowania.
„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – aktualny stan prac w kontekście działań wdrażanych przez samorządy województw” omówił minister Marek Sawicki, a dyrektor firmy audytowej KPMG Mirosław Proppe zaprezentował szczegóły akredytacji agencji płatniczej i bezpieczeństwa Polski w wydawaniu pieniędzy UE.
Sekretarz stanu - Hanna Jahns poruszyła temat polityki spójności w latach 2013-2020 (następny okres programowania) izamierzenia rządu RP. Przedstawiła szczegóły debaty, jaka odbyła się jesienią ubiegłego roku nt. polityki spójności po roku 2013. Dotyczyła m.in. czwartego raportu kohezyjnego, konsultacji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości polityki regionalnej, przeglądu budżetu UE i polityki wspólnotowej w latach 2008-2009, przeglądu wspólnej polityki rolnej oraz spójności terytorialnej, jako nowego wymiaru polityki spójności. H. Johns podkreśliła wagę polityki spójności oraz jej cele traktatowe, które powinny być zachowane. Jej zdaniem – w poprzedniej perspektywie finansowej proporcje pomiędzy celami traktatowymi, a adaptacją do nowych wyzwań UE zostały zachwiane. Następnie przedstawiła pożądane kierunki reformy polityki spójności, które powinny dotyczyć wszystkich regionów, a nie wyłącznie najbiedniejszych. Jahns przedstawiła przyszłość polityki spójności i plan dalszych prac nad jej rozwojem oraz realizacją.
Szczególnie oczekiwane było wystąpienie komisarz Danuty Hübner w sprawie europejskiej polityki regionalnej w Polsce w latach 2007-2013. Komisarz zwróciła uwagę na odpowiedzialność, jaka spoczywa na regionach, które inaczej niż w ZPORR, indywidualnie odpowiadają za absorbcję i wykorzystanie pieniędzy z UE. Podkreśliła znaczenia zasobów administracyjnych w urzędach marszałkowskich i konieczność budowania profesjonalnej kadry, dobrych zespołów, które będę wdrażać i zarządzać funduszami unijnymi. Ogromne znaczenia mają szkolenia dla tych osób oraz wysokość ich wynagrodzenia, by nie następował odpływ wykształconych pracowników do środowisk biznesowych. Zdaniem komisarz należy korzystać z pomocy technicznej, która często jest niestety uruchamiana zbyt późno. Według Danuty Hübner pomoc techniczną należy wykorzystać również na szkolenia dla wnioskodawców. Zwróciła także uwagę na włączanie do komitetów monitorujących przedstawicieli organizacji proekologicznych, co pozwoliłoby uniknąć sytuacji, jaka ma miejsce w Dolinie Rospudy.  Komisarz Hubner nawiązała również do inicjatywy JESSICA, JASPERS i JEREMIE. Podkreśliła znaczenie tej ostatniej, szczególnie w kontekście Polski wschodniej, gdzie kuleje wsparcie dla przedsiębiorczości. Program JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment In City Area) daje miastom duże możliwości finansowe na ich rozwój. Zdaniem komisarz polskie miasta w porównaniu z miastami pozostałych krajów UE są bardzo zaniedbane pod kątem zrównoważonego rozwoju – mają problemy z infrastrukturą i rozwojem przestrzennym. D. Hübner jest zwolenniczką projektu ustawy o metropoliach. Jej zdaniem ustawa powinna być jednak wynikiem dobrej strategii rozwoju. Należy zastanowić się nad tym, co zrobić by metropolie istotnie służyły temu rozwojowi, nie hamowały rozwoju Polski i nie powodowały niezdrowej konkurencji pomiędzy metropoliami, a innymi obszarami kraju. Unijna komisarz wyraziła również opinię na temat biur regionalnych województw, które powinny zintensyfikować swoją aktywność. Być może należałoby się zastanowić nad przygotowaniem specjalnych programów stażowych dla pracowników takich biur, tak, aby nie były to osoby przypadkowe, a rzeczywiście związane z działalnością urzędów marszałkowskich i promocją województw. Liczba pracowników tych biur powinna zostać zwiększona – w polskich biurach regionalnych pracuje raptem kilku pracowników – dla porównania w biurze Walencji czy Katalonii jest ich  kilkudziesięciu.
Na koniec konwent marszałków przyjął stanowisko w sprawie strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego – wstępne określenie kluczowych interesów polskich regionów.
Czytany 2219 razy