Komunikat po posiedzeniu Zarządu ZWRP

z dnia 22 sierpnia 2018 roku.

Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2018 roku, w Płocku:

 • delegował przedstawiciela ZWR do udziału w pracach Rady Programowej VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 17-19 października  2018 w Katowicach,
 • delegował przedstawicieli ZWRP do jury w konkursie o „Złoty Medal Targów Smaki Regionów – Poznań 2018”, które odbędą się w dniach 29 września 1 października 2018 r.
 • delegował p. Krzysztofa Mączewskiego, Geodetę Województwa Mazowieckiego, Przewodniczącego Zespołu Eksperckiego ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 • objął  patronatem honorowym XIV edycję Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”,
 • delegował przedstawiciela ZWRP do Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Zarząd omówił:
Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2018 roku, w sprawie roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów w części obejmującej wybory do sejmiku  oraz treść opinii Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej do projektu ustawy o rynku pracy.Opinia  projektu jest negatywna gdyż  zespół ekspercki stwierdził, że:

 • nie uwzględnia on równowagi popytu na pracę i podaży zasobów pracy,
 • nie proponuje elastycznych, kompleksowych i nowatorskich narzędzi reagowania na potrzeby uczestników rynku pracy,
 • odchodzi od zasady kreowania polityki rynku pracy na wszystkich szczeblach samorządu
 • zakłada 30% udział rezerwy Funduszu Pracy w dyspozycji ministra jako przejaw centralizacji,
 • pozbawia samorządy wojewódzkie funkcji koordynatora regionalnej polityki rynku pracy
 • przekazuje w sposób nieuzasadniony istotne zadania zastrzeżone dotąd do kompetencji sejmików wojewódzkich,
 • błędnie zakłada iż większość zadań przypisanych samorządowi województwa wykonuje w  jego imieniu dyrektor właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 • dodatkowo wprowadza chaos kompetencyjny gdyż część zadań ma wykonywać marszałek województwa, część dyrektor WUP w imieniu marszałka, co może sprzyjać       nieprawidłowościom w postaci pomijania organów samorządu województwa w procesie decyzyjnym,
 • wreszcie projekt ustawy stanowi zamknięty katalog zadań, który ma być realizowany w ramach wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej.

Zarząd Związku Województw RP, podsumował prezydencję Konwentu Marszałków Województw  w województwie opolskim, oraz spotkanie z reprezentantami Komisji Europejskiej dotyczącego propozycji w sprawie wieloletnich ram finansowych, w którym uczestniczył m.in. Marc Lemaitre Dyrektor Generalny DG REGIO.

Na posiedzeniu Zarządu przyjęto także do wiadomości;

 • Stanowisko Komisji ds. Polski Wschodniej ZWRP w sprawie programów Interreg i EIS po 2020 r.,
 • pismo Pełnomocnika Rządu ds. Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości RP,
 • zrealizowany porządek obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego  w  dniu 17 lipca 2018 roku,

oraz

 • stanowisko i apel Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego:  w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia zasobów ochrony zdrowia poprzez rozwój kadr medycznych,
 • w sprawie długotrwałej suszy rolniczej występującej na obszarze województwa, które zostały podjęte na XLVII sesji Sejmiku w dniu 25 czerwca 2018 roku,
 • stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budowy drogi ekspresowej S10, podjęte na XLVIII sesji Sejmiku w dniu 30 lipca 2018 roku,
 • Uchwałę Rady Powiatu Iławskiego nr XLV/353/18 z dnia 04.07.2018 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 • Uchwałę nr XLVI/638/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie upamiętnienia 75 rocznicy pacyfikacji Michniowa w Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej,
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jst w 2017 roku,
 • Stanowiska w sprawie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin:
  • Rady Powiatu Ciechanowskiego
  • Rady Gminy Teresin
  • Rady Powiatu Żuromińskiego
  • Rady Powiatu Otwock
  • Rady Gminy w Szelkowie
  • Rady Gminy w Chorzelach
  • Rady Powiatu Sokołowskiego
  • Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Rady Gminy Śiemiątkowo
  • Rady Powiatu w Pułtusku.

(jz)

Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2018 roku, w Płocku:

    • delegował przedstawiciela ZWR do udziału w pracach Rady Programowej VIII
Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 17-19 października  2018 w Katowicach,
    • delegował przedstawicieli ZWRP do jury w konkursie o „Złoty Medal Targów Smaki
Regionów – Poznań 2018”, które odbędą się w dniach 29 września 1 października 2018 r.
    • delegował p. Krzysztofa Mączewskiego, Geodetę Województwa Mazowieckiego,
Przewodniczącego Zespołu Eksperckiego ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
    • objął  patronatem honorowym XIV edycję Rankingu Samorządów dziennika
„Rzeczpospolita”,
    • delegował przedstawiciela ZWRP do Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji.


Zarząd omówił:
Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2018 roku, w sprawie roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów w części obejmującej wybory do sejmiku  oraz treść opinii Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej do projektu ustawy o rynku pracy.Opinia  projektu jest negatywna gdyż  zespół ekspercki stwierdził, że:
    • nie uwzględnia on równowagi popytu na pracę i podaży zasobów pracy,
    • nie proponuje elastycznych, kompleksowych i nowatorskich narzędzi reagowania na
   potrzeby uczestników rynku pracy,
    • odchodzi od zasady kreowania polityki rynku pracy na wszystkich szczeblach samorządu
    • zakłada 30% udział rezerwy Funduszu Pracy w dyspozycji ministra jako przejaw
centralizacji,
    • pozbawia samorządy wojewódzkie funkcji koordynatora regionalnej polityki rynku pracy
    • przekazuje w sposób nieuzasadniony istotne zadania zastrzeżone dotąd do kompetencji sejmików wojewódzkich,
    • błędnie zakłada iż większość zadań przypisanych samorządowi województwa wykonuje w  jego imieniu dyrektor właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
    • dodatkowo wprowadza chaos kompetencyjny gdyż część zadań ma wykonywać marszałek województwa, część dyrektor WUP w imieniu marszałka, co może sprzyjać
         nieprawidłowościom w postaci pomijania organów samorządu województwa w     procesie decyzyjnym,
    • wreszcie projekt ustawy stanowi zamknięty katalog zadań, który ma być realizowany w ramach wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej.

 Zarząd Związku Województw RP, podsumował prezydencję Konwentu Marszałków
 Województw  w województwie opolskim, oraz spotkanie z reprezentantami Komisji
 Europejskiej dotyczącego propozycji w sprawie wieloletnich ram finansowych, w którym
 uczestniczył m.in. Marc Lemaitre Dyrektor Generalny DG REGIO.

Na posiedzeniu Zarządu przyjęto także do wiadomości;
    • Stanowisko Komisji ds. Polski Wschodniej ZWRP w sprawie programów Interreg i EIS po 2020 r.,
    • pismo Pełnomocnika Rządu ds. Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości RP,
    • zrealizowany porządek obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego  w  dniu 17 lipca 2018 roku,
   oraz
    • stanowisko i apel Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego:  w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia zasobów ochrony zdrowia poprzez rozwój kadr medycznych,
    • w sprawie długotrwałej suszy rolniczej występującej na obszarze województwa,
             które zostały podjęte na XLVII sesji Sejmiku w dniu 25 czerwca 2018 roku,
    • stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budowy drogi
       ekspresowej S10, podjęte na XLVIII sesji Sejmiku w dniu 30 lipca 2018 roku,
    • Uchwałę Rady Powiatu Iławskiego nr XLV/353/18 z dnia 04.07.2018 r., w sprawie
       wynagradzania pracowników samorządowych,
    • Uchwałę nr XLVI/638/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca
       2018 roku, w sprawie upamiętnienia 75 rocznicy pacyfikacji Michniowa w Dniu Walki i
       Męczeństwa Wsi Polskiej,
    • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu
        przez jst w 2017 roku,
    • Stanowiska w sprawie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin:
    • Rady Powiatu Ciechanowskiego
    • Rady Gminy Teresin
    • Rady Powiatu Żuromińskiego
    • Rady Powiatu Otwock
    • Rady Gminy w Szelkowie
    • Rady Gminy w Chorzelach
    • Rady Powiatu Sokołowskiego
    • Zarządu Związku Powiatów Polskich
    • Rady Gminy Śiemiątkowo
    • Rady Powiatu w Pułtusku.