Posiedzenie Zarządu ZWRP

w dniu 11 października 2018 roku, w Warszawie.

Zarząd Związku Województw RP,  m.in.:

 • przyjął stanowisko dotyczące polityki informacyjnej nt. „wdrażania regionalnych programów operacyjnych”
 • przyjął stanowisko dot. dotacji celowych na dochody województw do swobodnego rozdysponowania, w tym w szczególności zamiany dotacji przekazywanej na zadania
  własne województwa oraz likwidacji zasad ograniczających możliwość swobodnego wykorzystania przez JST części oświatowej subwencji ogólnej
 • delegował p. Jacka Piorunka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego do Komitetu Monitorującego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w charakterze członka
 • delegował przedstawiciela ZWRP do  Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • udzielił rekomendacji przedstawicielowi ZWRP do nagrody Ligi Krajowej im. Grzegorza Palki
 • objął patronatem honorowym wydarzenie pn. „Międzynarodowe Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”
 • objął patronatem honorowym ogólnopolską konferencję pt. „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży” w ramach ogólnopolskiego programu „Zdrowa i aktywna gmina”

Zarząd ZWRP

 • aprobował porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
 • aprobował Pismo ZWRP, skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu ustawy o rynku pracy
 • aprobował pismo ZWRP, skierowane do Prezesa Rady Ministrów, w sprawie pojawiających się sygnałów dot. zmian w strukturze geodezyjnej i kartograficznej na poziomie Samorządu województwa

 Zarząd przyjął do wiadomości:

 • pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie odpowiedzi na interpelację dot. programów współpracy transgranicznej po 2020 r.
 • odpowiedź  Ministra  Inwestycji i Rozwoju w sprawie realokacji rezerwy wykonania w ramach Umowy Partnerstwa w odniesieniu do RPO
 • informację o przebiegu Targów „Smaki Regionów – Poznań 2018”
 • informację o zrealizowanym porządku obrad KWRiST w dniu 26 września 2018 roku
 • uchwałę Nr. XLVIII/688/18 z dnia 17 września 2018 roku,   Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji na rynku owoców w województwie świętokrzyskim
 • podziękowania od Karla-Heinza Lambertza, Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów, za stanowisko Komisji ds. Polski Wschodniej ZWRP dla programów EWT i ENI.

(jz)