XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 11 października 2018 roku w Warszawie odbyły się obrady XXXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Obrady zostały poprzedzone posiedzeniem Zarządu ZWRP.

Zgromadzenie Ogólne ZWRP, miało charakter zwyczajny, podsumowujący efekty czteroletniej kadencji 2014 – 2018.

W tym okresie odbyło się 8 Zgromadzeń Ogólnych, podczas których podjęto 37 uchwał oraz przyjęto 11 stanowisk. Do najważniejszych wydarzeń i stanowisk Zgromadzenia Ogólnego przyjętych w wymienionym okresie można zaliczyć obchody 25-tej rocznicy samorządu terytorialnego, w tym Kongres 25-lecia samorządu terytorialnego, który był wspólnym przedsięwzięciem sześciu ogólnopolskich organizacji samorządowych, tworzących Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; stanowisko dotyczące podstawowych problemów i propozycji rozwiązań w zakresie funkcjonowania samorządu województwa; stanowisko w sprawie polityki spójności po roku 2020 (PS 2020+); stanowisko w sprawie zmian Kodeksu wyborczego i samorządowych ustaw ustrojowych; stanowisko w zakresie stanu przygotowań do wyborów samorządowych 2018 r.

W trakcie kadencji odbyło się uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ZWRP z okazji 15-lecia Związku Województw RP. Z tej okazji na Zamku Królewskim W Warszawie odbyła się uroczysta gala. W tym spotkaniu, podsumowującym dorobek Związku, uczestniczyło wielu samorządowców oraz obecnych i dawnych jego działaczy. Byli też naukowcy, eksperci, a także przedstawiciele polskich i zagranicznych instytucji i organizacji współpracujących z ZWRP. Byli też przedstawiciele rządu i parlamentu. Wybranym osobom wręczono statuetki oraz dyplomy, potwierdzające ich zasługi dla polskiej samorządności w ogóle, a dla polskich regionów w szczególności.

W omawianym okresie Zarząd Związku Województw RP zebrał się 28 razy, podejmując 398 uchwał i 21 stanowisk. W skład Zarządu ZWRP wchodzili: Olgierd Geblewicz – Prezes Zarządu, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Sławomir Sosnowski – Wiceprezes Zarządu, Marszałek Województw Lubelskiego, Adam Struzik – Wiceprezes Zarządu, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marek Woźniak – Wiceprezes Zarządu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Urszula Nowogórska – Członek Zarządu, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wojciech Saługa – Członek Zarządu, Marszałek Województw Śląskiego, Jarosław Dworzański – Członek Zarządu, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego.

W omawianym okresie odbyły się 45 posiedzenia plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. We wskazanym czasie zaopiniowano około 1717 projektów ustaw i rozporządzeń.

Związek organizował, współorganizował i patronował m.in. takie przedsięwzięcia jak Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej Natura Food, Konferencje Banku Gospodarstwa Krajowego, Kongres jubileuszowy XXV-lecia Samorządu Terytorialnego (wspólnie z korporacjami samorządowymi) oraz Europejski Kongres Samorządów w Krakowie. Przedstawiciele Związku Województw RP brali udział w Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Forum Samorządowym.

Ponadto Związek Województw RP co roku wspierał młodych naukowców i studentów zgłębiających wiedzę w zakresie samorządu terytorialnego, współpracując przy organizacji konkursu im. prof. Michała Kuleszy na „najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie nt. samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji”, a także uczestniczył w corocznych edycjach Nagrody im. Grzegorza Palki.

Warto wspomnieć także, że Zarząd ZWRP udzielał rekomendacji na roczne stypendia do Japonii dla młodych pracowników administracji publicznej tzw. Young Leaders Program (YLP).

W kadencji samorządowej 2014-2018 Związek Województw RP prowadził działania na płaszczyźnie międzynarodowej, które przewidywały między innymi współpracę w ramach Europejskiego Komitetu Regionów, wymianę informacji i doświadczeń z partnerami w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, wizyty studyjne, wspieranie realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów.

Współpraca między regionami Rzeczypospolitej Polskiej a żupaniami Republiki Chorwacji zapoczątkowana została w 2011 roku, podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ZWRP w Rynie (województwo warmińsko-mazurskie).

I Forum Regionów Polski i Chorwacji odbyło się w Splicie w dniach 13-16 maja 2012 roku w ramach rewizyty delegacji Związku Województw RP. W dniach 14-16 lipca 2013 roku odbyło się II Forum w Kołobrzegu.

W dniach 5-8 czerwca 2014 roku w Primošten odbyło się III Forum Regionów Polski i Chorwacji. W okresie sprawozdawczym kolejne fora polsko-chorwackie odbyły się w dniach 10-12 czerwca 2015 roku w Bukowinie Tatrzańskiej, w dniach 10-12 maja 2016 roku w Dubrowniku, w dniach 11-14 października 2017 roku w Toruniu, w dniach 10-12 kwietnia 2018 w Poreču.

Do pozostałych ważniejszych aktywności ZWRP na arenie międzynarodowej w okresie sprawozdawczym należały między innymi wizyta delegacji Republiki Kazachstanu w dniu 30 kwietnia 2015 roku w siedzibie Związku Województw RP w Warszawie, III Forum Regionalne Polska-Chiny w dniach 28-29 czerwca 2015 roku w Łodzi oraz współpraca w zakresie organizacji wystawy Expo w Astanie.

Przedstawiciele ZWRP brali udział w Europejskim Kongresie Samorządów odbywającym się w dniach 25-26 kwietnia 2018 roku w Krakowie oraz w posiedzeniach Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych rady Europy. Ważne było uczestnictwo Związku Województw RP w konferencji „Europe level up = governance level down” 4 czerwca 2015 roku w Brukseli oraz mini konferencji dotyczącej wdrażania funduszy europejskich, która odbyła się 22 lutego 2018 roku w Zagrzebiu.

W trakcie posiedzenia obecnym na Sali delegatom zostały wręczone medale pamiątkowe Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz listy gratulacyjne z podziękowaniami za pracę na rzecz polskich regionów.

(jszwrp)