Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP

W dniu 18 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw RP.

Posiedzenie otworzył p. Bogdan Ciepielewski, Dyrektor Biura ZWRP, który przedstawił zakres działania komisji oraz krótki rys historyczny.
Członkowie wybrali przewodniczącego, którym została po raz kolejny Pani Elżbieta Berezowska, Skarbnik Województwa Dolnośląskiego.
Następnym punktem obrad było omówienie tematyki dotyczącej mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Prezentację przygotowała i omówiła Pani Skarbnik Elżbieta Berezowska.
Członkowie Komisji dyskutowali także nt. zakresu działań Zespołu Roboczego ds. Odbiurokratyzowania Administracji Samorządowej. Pan Stanisław Mazur, Skarbnik Województwa Opolskiego , przedstawił informację z posiedzenia ww. Zespołu , które odbyło się w dniu 20 marca br. w Ministerstwie Finansów.
W sprawach różnych Pani Mirosława Rutkowska-Krupka , członek Komisji, radna sejmiku województwa wielkopolskiego przedstawiła propozycję dotyczącą RIO, w zakresie interpretacji prawa wspólnego dla wszystkich województw.
Na zakończenie Przewodnicząca Komisji Pani Elżbieta Berezowska, zwróciła się z prośbą do wszystkich Członków Komisji o przesłanie propozycji tematów w ramach planu pracy Komisji, które będą prezentowane na kolejnych posiedzeniach.

(ls)