Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP

14 maja 2019 r., Warszawa.

Na początku posiedzenia wybrano prezydium Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP. Przewodniczącym został Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, wiceprzewodniczącym – Marek Wierzba, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, a sekretarzem - Agnieszka Kapała-Sokalska, Członek Zarządu Wojewódzkiego Pomorskiego. Wprowadzono też pewne zmiany w regulaminie pracy komisji.

- Uważam, że polityka zdrowotna powinna iść ponad podziałami. My w samorządach jesteśmy najbardziej odpowiedzialni i jesteśmy najbliżej pacjenta, a pacjent przychodzi do nas bez żadnych barw politycznych – powiedział Roman Kolek, dziękując za powierzenie mu funkcji przewodniczącego i zapewniając o swojej bezstronności w łagodzeniu ewentualnych sporów w bieżącej pracy komisji. - Z politycznego punktu widzenia jestem w sejmiku województwa opolskiego reprezentantem mniejszości niemieckiej i tym samym nie jestem członkiem ani koalicji rządzącej ani opozycji. Mam więc szansę być neutralny.

Dalej zastanawiano się, jakimi kwestiami w pierwszej kolejności powinna zająć się komisja. Kilkugodzinną dyskusję zdominowały więc tematy związane z wypracowaniem w kraju modelu polityki zdrowotnej tak w skali państwa, jak i na poziomie poszczególnych regionów. Mówiono o dostępności do usług medycznych, ale też o kształceniu kadr oraz o wynagrodzeniach dla lekarzy, pielęgniarek i innych grup zawodowych, związanych z ochroną zdrowia. Wiele uwagi poświęcono sprawom finansów, ponieważ to od nich wszystko się tutaj zaczyna i na nich się kończy.
Ostatecznie uznano, że największym problemem w systemie polskiej ochrony zdrowia jest algorytm podziału środków. Skomplikowany, niejasny i niesprawiedliwy wymaga jak najszybszych korekt. Z niego bowiem wynikają kolejne problemy i deficyty.

- Zmiana algorytmu jest pierwszym krokiem do zmian na lepsze – mówili uczestnicy spotkania i deklarowali wspólne działania, których celem będzie wprowadzenie określonych zmian w sposobie finansowania  placówek ochrony zdrowia.
Zgodnie też deklarowano gotowość zainicjowania ogólnopolskiej debaty ponad podziałami politycznymi na temat polityki zdrowotnej i systemu ochrony zdrowia. Dyskusja o sytuacji obecnej oraz możliwych perspektywach na przyszłość mogłaby być prowadzona przez województwa pod szyldem Związku Województw RP wspólnie z przedstawicielami np. powiatów jako organów założycielskich dla szpitali powiatowych.

(wej)

Czytany 225 razy