Komunikat z posiedzenia komisji ds. żywności

10-11 czerwca  2019 r., Stare Sady k/Mikołajek

W obradach uczestniczyli m.in.:

  • p. Magdalena Woltmanowska, Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
  • p. Ludwik Bartoszewicz,  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
  • P. Bogdan Ciepielewski, Dyrektor Biura ZW RP.

Posiedzenie Komisji prowadził p. Marek Beer, Przewodniczący Komisji ds. Żywności ZW RP, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
Przedstawicielka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przedstawiła kwestie dot. wybranych problemów z zakresu obowiązku znakowania żywności informacją o wartości odżywczej, w szczególności w odniesieniu do możliwości zwolnienia
z tego obowiązku na podstawie pkt 19 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
i rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.
Podczas tej części posiedzenia, omawiano także  limity tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie w odniesieniu do określania wartości odżywczych. W tym kontekście opracowanie i przekazanie przez odpowiednie służby interpretacji powyższych wytycznych z uwzględnieniem metod (np. co do możliwości korzystania ze źródeł literatury naukowej) znakowania wartości odżywczej produktów wraz ze wskazaniem jasno określonych zakresów tolerancji  poszczególnych wartości odżywczych.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii, odniósł się do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej położonych na terenie gospodarstw. W trakcie dyskusji przyjęto, że Prezydium Komisji, przedstawi projekt Stanowiska, które zostanie przyjęte w trybie obiegowym.

Członkowie Komisji odnieśli się również:

  • do  kwestii organizacyjnych związanych z kolejną edycją Targów  „Smaki Regionów” w Poznaniu, które odbędą się w dniach 28-30 września 2019 roku
  • przedyskutowano propozycję tematów na kolejne posiedzenie Komisji ds. Żywności
  • poruszono propozycję wspólnych działań w zakresie Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w tym także,  pomysłu powołania „Ambasadora Sieci” w Polsce
  • przedyskutowano również problematykę  dobrych praktyk, związanych z rozwojem żywności tradycyjnej, regionalnej, lokalnej w poszczególnych województwach.

(js)