Komunikat z posiedzenia Zarządu ZWRP

w dniu 11 lipca 2019 roku, w Olsztynie.

P7110003

Realizacja tematyki posiedzenia:

Zarząd przyjął harmonogram prac nad wyłonieniem polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych RE.

Zarząd potwierdził i podjął uchwały w sprawie:

 • delegowania przedstawicieli do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, na lata 2014-2020 w osobach: p. Bogusław Dębski Przewodniczący Sejmiku w charakterze członka, p. Barbara Zabielska, Radna Województwa, w charakterze zastępcy członka
 • delegowania p. Olgierda Geblewicza, Prezesa Zarządu ZWRP do Komitetu Honorowego IX Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz p. Bogdana Ciepielewskiego, Dyrektora Biura ZWRP do Rady Programowej
 • delegowania p. Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego do Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska wschodnia 2014-2020
 • objęcia patronatem honorowym VI Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie
 • objęcia patronatem honorowym IX Edycję ogólnopolskiego medialnego programu pn. „SYMBOL 2019 Nowa Generacja Usług Publicznych”
 • objęcia patronatem honorowym i przyjęcia współuczestnictwa w organizacji XXII edycji Nagrody im. Grzegorza Palki
 • objęcia patronatem honorowym Międzynarodowe Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, które odbędzie się w dniach 25-26 września 2019 w Płocku
 • objęcia patronatem honorowym wydarzenia związane z 30 rocznicą pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Inowrocławiu
 • objęcia patronatem honorowym Konkurs „Lider e-zdrowia 2019”, organizowany przez Dziennik Gazeta Prawna i Centrum systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • przystąpienia do współorganizacji XIV Konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego
 • delegowania p. Agnieszkę Kapałę – Sokalską, Członka Zarządu Województwa Pomorskiego do Zespołu ds. opracowania reformy systemu profilaktyki i leczenia uzależnień
 • delegowania p. Ryszarda Czerwińskiego, kierownika działu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego do Kapituły Znaku „Jakość – Tradycja”
 • zatwierdzenia programu VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji, które odbędzie się w dniach 12-14 września 2019 roku, w Zielonej Górze
 • podjął uchwałę w sprawie powołania p. Dominika Maślacha, Dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego do Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 • podjął uchwałę w sprawie powołania p. Romana Wcisło, Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego do Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
 • podjął uchwałę w sprawie powołania p. Zdzisława Szweda, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego do Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska
 • podjął uchwałę w sprawie powołania do komisji ds. finansów publicznych p. Monikę Walecką-Gołasz, Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • podjął uchwałę w sprawie powołania p. Bożenę Nienałtowską, p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego do komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu ZWRP
 • podjął uchwałę w sprawie powołania p. Piotra Strusia, Głównego Specjalistę w Departamencie Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa wielkopolskiego do Komisji Finansów Publicznych ZWRP
 • podjął uchwałę w sprawie powołania p. Mirosława Tarkowskiego, Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego w urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego do Komisji ZWRP ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • podjął uchwałę w sprawie delegowania p. Romana Kolka, Wicemarszałka Województwa Opolskiego do Rady ds. Zdrowia Publicznego
 • podjął uchwałę w sprawie delegowania p. Marcina Kuchcińskiego Członka Zarządu Woj. Warmińsko-Mazurskiego do Grupy roboczej ds. programowania perspektywy 2021- 2027 w ramach celu polityki 2 „Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”
 • podjął uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli samorządów Województw do Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego w osobach: p. Marcina Jabłońskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, p. Jacka Barskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu ds. Cyfryzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, p. Dawida Kupietz, Zastępcę Dyrektora Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
 • w sprawie powołania do Zespołu Eksperckiego ds. Polityki Energetycznej: p. Jarosławę Kumięgę, kierownika referatu Planowania Energetycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i p. Ewę Szałachwiej, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
 • w sprawie powołania do Zespołu Eksperckiego ds. Ochrony Środowiska: p. Janusza Bodziackiego, Dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
 • podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do współorganizacji XX edycji Międzynarodowych Targów „Smaki Regionów”, które odbędą się w dniach 28-30 września 2019 roku, w Poznaniu

Zarząd:

 • przyjął podziękowanie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za włączenie się w proces prac dotyczących określenia zakresu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020
 • przyjął podziękowanie Prezesa Forum Turystyki Regionów, za wsparcie wydarzenia, które odbyło się 28 marca 2019 roku, w Gdańsku
 • przyjął podziękowanie Ministra Inwestycji i Rozwoju za pomoc w organizacji w Forum Miast i Regionów
 • omówił realizację projektu pt. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej Polska 2019
 • omówił propozycję Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową dot. Forum jak budować wspólnoty regionalne oraz propozycje Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Przyjął do wiadomości:

 • Zrealizowany porządek obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz wykaz aktów prawnych zaopiniowanych przez ZWRP.

(kp)

Czytany 339 razy