Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP

30 października 2019 r., Warszawa

Tematem wiodącym dyskusji była sytuacja finansowa jednostek ochrony zdrowia, dla których samorządy województw są organami tworzącymi. Przyjęto w tej sprawie Stanowisko, w którym podkreślono, iż sytuacja finansowa szpitali jest bardzo zła.
– W porównaniu rok do roku sytuacja jest bardzo niepokojąca – powiedział Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego  i przewodniczący Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP.
– Jest gorzej niż źle. Konieczna jest mapa potrzeb zdrowotnych, z której jasno wynikać będzie jakie oddziały i usługi w którym szpitalu muszą pozostać bez względu na koszty, a jakie można zlikwidować ze świadomością, że są realizowane w innej placówce w niedalekiej odległości – mówili uczestnicy spotkania.
Z zebranych danych wynika, że samorządy województw, zgodnie z obowiązującym prawem musiały pokryć stratę finansową podległych jednostek ochrony zdrowia w kwotach 60.811.674,08 zł za rok 2017 oraz 210.023.471,67 zł za rok 2018.
Wypowiadając się kompleksowo na temat kwestii finansowych w ochronie zdrowia, Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP przyjęła też Stanowisko w sprawie wprowadzenia racjonalnych systemowych zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych. Sytuację bieżącą opisano tu następująco: „Według ekspertów i dyrektorów szpitali główne powody pogarszania wyników finansowych szpitali są dwa. Po pierwsze, niekorzystnie dla nich skalkulowany ryczałt i wprowadzenie zasady, że świadczenia w ramach ryczałtu nie mają żadnych nadwykonań, za które Fundusz w poprzednich latach zwracał szpitalom choć część pieniędzy. Po drugie, rosnące wynagrodzenia, za którymi nie idą adekwatne środki finansowe. Decyzje o wzroście wynagrodzeń zapadają centralnie, a z ich konsekwencjami szpitale zostają same. Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej szpitali jest również dramatyczny brak personelu.”. W konkluzji zaś napisano: „Stojąc przed wizją nieuchronnej katastrofy w obszarze służby zdrowia i nie widząc perspektywy poprawy apelujemy o wprowadzenie racjonalnych systemowych zmian i drastyczne – adekwatne do potrzeb zwiększenie dofinansowania zdrowia w kraju.”

Innym tematem, któremu poświęcono wiele uwagi podczas posiedzenia były kwestie związane z normami zatrudnienia w psychiatrii, wynikającymi z warunków udzielania świadczeń przyjętych rozporządzeniem ministra zdrowia. Odnosząc się do tegoż rozporządzenia, członkowie Komisji przyjęli Stanowisko komisji, w którym zapisano m.in.: „Rozumiejąc konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz właściwej opieki pacjentom podmiotów leczniczych, poprzez zagwarantowanie optymalnego poziomu zatrudnienia personelu pielęgniarskiego pragniemy podkreślić, że ustalenie norm zatrudnienia na poziomie określonym  przedmiotowym rozporządzeniem przyniesie w niedalekiej perspektywie czasowej skutek odwrotny do zamierzonego.”

Kolejną – po finansach – grupą spraw, niezmiernie ważnych dla poprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce są kompetencje pracowników medycznych. Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP przyjęła w tej kwestii Stanowisko, opowiadając się za działaniami porządkującymi kompetencje zawodów medycznych oraz możliwie jak najbardziej precyzyjnym określeniem zakresu ich działań i odpowiedzialności.

Członkowie Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP niezmiennie też deklarowali gotowość uczestniczenia w ogólnopolskiej debacie ponad podziałami politycznymi na temat polityki zdrowotnej i systemu ochrony zdrowia.
– Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, od których zależy dobre funkcjonowanie systemu ochrony zdrowotnej. Nam, jako przedstawicielom samorządów województw bardzo zależy na tym, aby zorganizować dobrą i efektywną opiekę zdrowotną dla naszych mieszkańców – powiedział Roman Kolek, podkreślając że niezależnie od strony politycznej, którą reprezentują członkowie Komisji, wszyscy mają świadomość konieczności wprowadzenia potrzebnych zmian. – Już choćby z tego powodu określone zmiany powinny następować. Mam też nadzieję, że nasza deklaracja współpracy, współdziałania pozwoli na poważne potraktowanie naszych wniosków..
Dyskusja o obecnej sytuacji systemu ochrony zdrowia oraz możliwych perspektywach na przyszłość mogłaby być prowadzona przez województwa pod szyldem Związku Województw RP.

(ls)