Komunikat z posiedzenia Zarządu ZWRP

w dniu 27 listopada 2019 roku, w Warszawie

Zarząd potwierdził przyjęte wcześniej w trybie obiegowym uchwały w sprawie:

 • objęcia patronatem instytucjonalnym XVI edycję Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie nt. samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji, obronione w 2018 roku,
 • powołania przedstawiciela Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej Związku Województw RP,
 • ustalenia wyniku głosowania dotyczącego zastosowania trybu obiegowego przy wyborze przedstawicieli ZWRP do Europejskiego Komitetu Regionów i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy,
 • zarekomendowania przedstawicieli Związku Województw RP do Europejskiego Komitetu Regionów poza posiedzeniem plenarnym Zgromadzenia Ogólnego,
 • zarekomendowania przedstawicieli Związku Województw RP do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, poza posiedzeniem plenarnym Zgromadzenia Ogólnego,
 • projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030,
 • projektu „Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027”,
 • udzielenia rekomendacji do nagrody im. Grzegorza Palki,
 • ustalenia wyniku głosowania poza posiedzeniem plenarnym Zgromadzenia Ogólnego ZWRP z wyboru przedstawicieli do Europejskiego Komitetu Regionów,
 • ustalenia wyniku głosowania poza posiedzeniem plenarnym Zgromadzenia Ogólnego ZWRO z wyboru przedstawicieli do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy,
 • udzielenia rekomendacji dla przedstawicieli Związku Województw RP do Komitetu Monitorującego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
 • objęcia patronatem honorowym XV edycję Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej”,
 • udzielenia rekomendacji przedstawicielom ZWRP do Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków ekonomii społecznej, działającego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
 • upoważnienia dyrektora Biura ZWRP p. Bogdana Ciepielewskiego do zawarcia umowy na przygotowanie (wydania) edycji Słowniczka Wyborczego „Wybory Parlamentarne 2019”,
 • projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030,
 • udzielenia rekomendacji do Rady Dialogu, z Młodym  Pokoleniem, organu opiniodawczo-doradczego Komitetu ds. Pożytku Publicznego,
 • objęcia roli współgospodarza sesji tematycznych pt. „Polskie regiony motorem napędowym rozwoju Polski. 20 lat samorządności regionalnej”, wraz z patronatem nad publikacją, podczas XIV Kongresu Obywatelskiego, w dniu 19 października 2019 roku, w Warszawie, oraz udzielenie wsparcia finansowego,
 • upoważnienia Dyrektora Biura ZWRP p. Bogdana Ciepielewskiego, do zawarcia umowy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową dot. współpracy prze realizacji przedsięwzięcia organizowanego z okazji 20-lecia polskiej samorządności regionalnej,
 • delegowania przedstawiciela Związku Województw RP do Komitetu Programowego ds. INTERACT IV oraz do Komitetu Monitorującego Program,
 • objęcia patronatem honorowym VIII Kongres „Smart Metropolia”,
 • objęcia patronatem honorowym wydarzenie pn. VII Dolnośląski Kongres Samorządowy  - „Silny Samorząd – Silne Państwo”,
 • powołania przedstawiciela Samorządu Województwa Małopolskiego do Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • powołania przedstawiciela Samorządu Województwa Wielkopolskiego do Komisji ds. Żywności,
 • powołania przedstawiciela Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Komisji ds. Finansów Publicznych,
 • powołania przedstawiciela Samorządu Województwa Małopolskiego do Komisji ds. Finansów Publicznych,
 • powołania przedstawiciela Samorządu Województwa Małopolskiego do Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

Zarząd podjął uchwały:

 • w sprawie przyjęcia zaproszenia Związku Żupanii Chorwackich do współorganizacji IX Forum Regionów Polski i Chorwacji, które odbędzie się w dniach 31 maja – 4 czerwca 2020 roku, w miejscowości Osijek (Żupania Osiecko-Barańska),
 • w sprawie udzielenia rekomendacji dla p. Elżbiety Berezowskiej, skarbnika Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczącej Komisji ds. Finansów Publicznych do prac w zespole roboczym ds. „Subwencje wyrównawcze i potrzeby rozwojowe”, oraz p. Markowi Miesztalskiemu, skarbnikowi Województwa Mazowieckiego, Wiceprzewodniczącemu Komisji ds. Finansów Publicznych do prac w zespole „podatki dochodowe”, działającego  w ramach Ministerstwa Finansów,
 • w sprawie udzielenia rekomendacji dla p. Roberta Pilarczyka z-cy Dyrektora Departamentu Transportu w UM woj. Wielkopolskiego i p. Daniela Rybaczuka, Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa Lubelskiego do udziału w pracach   Rady Eksperckiej ds. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (organ pomocniczy Ministra Infrastruktury),
 • w sprawie delegowania p. Olgierda Kustosza, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • w sprawie powołania p. Olgierda Kustosza, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego do Komisji  ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP,
 • w sprawie powołania p. Olgierda Kustosza, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego do Komisji ds. Żywności ZWRP,
 • w sprawie powołania p. Annę Bańkowską, Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZWRP,
 • w sprawie delegowania p. Adama Mikołajczyka, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego do Komitetu Monitorującego transnarodowe programy Interreg Region Morza Bałtyckiego w charakterze zastępcy członka,
 • delegowania p. Marty Krawczyk, Zastępcę Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego do Komitetu Monitorującego Międzynarodowy Interreg Region Morza Bałtyckiego, w charakterze zastępcy członka,
 • odwołania ze stanowiska Dyrektora Biura Związku Pana Bogdana Ciepielewskiego,
 • powierzenia wykonywania obowiązków Dyrektora Biura Związku Pani Lidii Sztramskiej do czasu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego,
 • przystąpienia do rozpoczęcia procedury wyboru Dyrektora Biura Związku w drodze postępowania konkursowego.

Ponadto Zarząd:

 • przyjął podziękowania od Prezesa Wspólnoty Żupanii Pana Gorana Pauka za partnerstwo i współpracę przy organizacji 8 Forum Polskich i Chorwackich Regionów, które odbyło się w Zielonej Górze od 11 do 15 września 2019 r.;
 • omówił propozycję partnerstwa przy organizacji spotkania hejtmanów, marszałków i przewodniczących wszystkich regionów krajów członkowskich Grupy Wyszehradzkiej;
 • postanowił zwrócić się z apelem do wszystkich korporacji samorządowych w sprawie utworzenia zespołów roboczych na poziomie przedstawicieli biur w celu organizacji wspólnego przedsięwzięcia z okazji obchodów jubileuszu uchwalenia Ustawy o samorządzie terytorialnym oraz ustanowienia Dnia Samorządu Terytorialnego;
 • przyjął do wiadomości informację o uhonorowaniu prestiżową nagrodą im. Grzegorza Palki Panią Marszałek Elżbietę Annę Polak Członka Zarządu ZWRP oraz zrealizowany porządek obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz aktów prawnych zaopiniowanych przez ZWRP.

W drugiej części posiedzenia Zarząd omówił przyszłość Związku Województw RP w aspekcie finansowych i organizacyjnych możliwości funkcjonowania oraz zwrócił się z prośbą do Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej ZWRP o ponowne przeprowadzenie analizy w zakresie reformy ZWRP.

(kp)

Czytany 392 razy