Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zwrp1266/domains/zwrp.pl/public_html/components/com_rseventspro/helpers/ical/iCalUtilityFunctions.class.php on line 638
BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//https://zwrp.pl///NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.10.15// METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:20200126T210047CET-7423DraOXC@https://zwrp.pl/ DTSTAMP:20200126T200047Z DESCRIPTION:1 lipca 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbę dzie się Kongres Poradnictwa z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski ej Andrzeja Dudy.\nRejestracja uczestników została zakończona. \nTelefon k ontaktowy: (22) 695-21-48. \;\n\nUsługi poradnicze świadczone są w Pol sce w dużym rozproszeniu. Celem Kongresu jest zainicjowanie procesu integr acji różnych nurtów poradnictwa: prawnego\, obywatelskiego\, psychologiczn ego\, rodzinnego\, konsumenckiego\, zawodowego i prozdrowotnego. Wydarzeni e będzie miejscem spotkania przedstawicieli zawodów i organizacji świadczą cych usługi poradnicze we wszystkich wskazanych obszarach. Dyskusji i wspó lnej refleksji poddane zostaną m.in. standardy świadczenia usług poradnicz ych\, możliwości współpracy różnych branż poradniczych\, sytuacja i potrze by podmiotów świadczących usługi poradnicze.\nTo dobry moment\, aby wspóln ie zastanowić się\, jak powinien funkcjonować docelowy\, zintegrowany syst em wsparcia dla obywateli\, w którym poradnictwo ze wszystkich obszarów bę dzie dostępne w \;formie „usługi pierwszego kontaktu”\, a następnie uz upełniane innymi usługami\, odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb i probl emów. Tego rodzaju wsparcie miałoby charakter kompleksowy i \;prowadzi ło do poprawy jakości życia mieszkańców i faktycznego rozwiązania ich prob lemów.\nUchwalona w 2018 roku z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Pol skiej nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawn ej zwiększyła dostępność poradnictwa prawnego\, a także poradnictwa obywat elskiego i mediacji przedsądowych. Z kolei ideą \; skierowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Sejmu projektu ustawy o realizowan iu usług społecznych przez centrum usług społecznych jest integrowanie we wspólnotach samorządowych różnych usług społecznych\, w tym poradnictwa\, aby zapewnić na poziomie lokalnym kompleksowość i ciągłość wsparcia wszyst kim zainteresowanym mieszkańcom.\nPodczas Kongresu\, w ramach paneli dysku syjnych\, rozpoczną się prace w trzech obszarach tematycznych:\n\nstworzen ie zintegrowanego systemu informacji o dostępnych usługach poradniczych ze wszystkich obszarów\;\nuruchomienie programu wsparcia ze środków publiczn ych dla organizacji świadczących usługi poradnicze\;\nuzgodnienie wspólnyc h ponadbranżowych standardów profesjonalnego poradnictwa.\n\nPrace podjęte na Kongresie będą kontynuowane w zespołach roboczych i zakończą się przyg otowaniem konkretnych rozwiązań. Jesteśmy przekonani\, że dzięki temu Kong res Poradnictwa będzie stanowić pierwszy krok w stronę stworzenia spójnego systemu poradnictwa w Polsce. Wydarzenie organizowane jest przez Kancelar ię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Narodowym Instytut em Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.\nźródło: https ://www.prezydent.pl/kancelaria/kongres-poradnictwa/(kp) https://www.zwrp.p l/pl/kalendarz-wydarzen/wydarzenie/217-kongres-poradnictwa-z-udzialem-pana -prezydenta-andrzeja-dudy.html DTSTART;VALUE=DATE:20190701 LOCATION:Gmach Główny Politechniki Warszawskiej () SUMMARY:Kongres Poradnictwa z udziałem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy URL:https://www.zwrp.pl/pl/kalendarz-wydarzen/wydarzenie/217-kongres-poradn ictwa-z-udzialem-pana-prezydenta-andrzeja-dudy.html END:VEVENT END:VCALENDAR