Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 23 lipca 2008 r.
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

 

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych – skierowany ponownie na posiedzenie Zespołu,

 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny skarbowy,  ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw,

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych,

 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

 6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – zdjęty,

 7. Projekt rozporządzenia  Rady Ministrów w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego,

 8. Projekt ustawy o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych,

 9. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie”,

 10. Projekt ustawy o odpadach i zmianie niektórych innych ustaw – zdjęty,

 11. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych,

 12. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa – opinia negatywna,

 13. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

 14. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów udzielających pomocy publicznej, zobowiązanych do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP oraz sposobu udostępniania tej aplikacji,

 15. Projekt rozporządzenia  Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,

 16. Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym 2010 r,

 17. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowego wykazu danych zbieranych w powszechnym spisie rolnym 2010 r. i badaniu metod produkcji rolnej,

 18. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowego wykazu danych zbieranych z systemów informacyjnych w powszechnym spisie rolnym 2010r.,

 19. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich,

 20. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą,

 21. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

 22. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

 23. Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – skierowany na posiedzenie Zespołu,

 24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw,

 25. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

 26. Projekt programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,

 27. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych,

 28. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zdjęty,

 29. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – zdjęty,

 30. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) – strona samorządowa nie wniosła uwag,

 31. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,

 32. Sprawy różne:
  A) Kwestia podziału rezerwy drogowej
Czytany 1915 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28