Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 28 listopada 2012 r.

w dniu 28 listopada 2012 r.

 1. Plan pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) – prezentacja.
 2. Kwestia odzyskiwania majątków przez kościoły (Józef Różański Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) – prezentacja.
 3. Projekt założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej (Ministerstwo Gospodarki).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 8. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT” (Ministerstwo Skarbu Państwa).
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych - opinia negatywna.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych - opinia negatywna.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym prowadzenia ksiąg wieczystych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych - opinia negatywna.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej - opinia negatywna.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych - opinia negatywna.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
 16. Projekt ustawy – Prawo o prokuraturze oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Ministerstwo Sprawiedliwości).
 17. Projekt ustawy o cudzoziemcach (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych/Urząd do Spraw Cudzoziemców).
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych.
 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Rządowe Centrum Legislacji) - brak opinii.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności.
 22. Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowe subwencji ogólnej dla jst w roku 2013 - opinia negatywna.
 24. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (Ministerstwo Edukacji Narodowej) - skierowany do zespołu.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
 26. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej  lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie BHP przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych - skierowany do zespołu.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, wydawanego na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - skierowany do zespołu.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wydawanego na podstawie art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - skierowany do zespołu.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób pobierający zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty z ubezpieczeń społecznych albo pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego - skierowany do zespołu.
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Główny Inspektor Sanitarny).
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych - skierowany do zespołu.
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej agencji nieruchomości rolnych oraz gospodarki finansowej zasobu własności rolnej skarbu państwa.
 37. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.
 39. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (Wyższy Urząd Górniczy).
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.
 41. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego) – skierowany do zespołu.
 42. Sprawy różne.
  A.    Informacja MEN nt. postępu prac w związku z postulatami strony samorządowej w zakresie zmian prawa oświatowego. (ustalenie z ostatniej KWRiST).
  B.    Dyskusja nad ustaleniem dalszego trybu pracy w sprawach:
  - zasad rozwoju dróg lokalnych – zgłoszenie postulatów, wypracowanie nowych rozwiązań systemowych;
  - wypracowania standardów – możliwość ich określenia i wdrożenia dla realizacji zadań publicznych.
Czytany 1258 razy