Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Zrealizowany  porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 25 czerwca 2008 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
Zrealizowany  porządek posiedzenia
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
w dniu 25 czerwca 2008 r.

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej .
 2. Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
 4. Projekt ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy -Kodeks cywilny.
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o finansach publicznych.
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniający rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury . 
 13. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
 14. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”.
 15. Projekt uchwały Rady Ministrów w spr. harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu w roku 2009. 
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, na kolejne posiedzenie zespołu.
 19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu. 
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji – opinia negatywna strony samorządowej.
 23. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy .
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska  zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska  zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
 26. Projekt ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie.
 27. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
 30. Projekt założeń do ustawy regulującej zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa. Opinia negatywna strony samorządowej.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców w ramach w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów operacyjnych.
 34. Projekt rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu powołania i odwołania rzeczoznawców, wymagań w zakresie ich kwalifikacji lub przygotowania zawodowego, wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania 
 36. Projekt rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 37. Projekt rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się  do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii.
 38. Projekt  ustawy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 39. Projekt rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych.
 40. Projekt rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków.
Czytany 1570 razy