Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 27 września 2017 r.

 1. Sprawy różne.
  1. Wniosek MZ o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu MZ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

  2. Informacja na temat ewentualnych zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wprowadzenia przepisów obligujących właścicieli nieruchomości do odchwaszczania i wykaszania działek prywatnych (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)

  3. Wniosek MSWiA o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

  4. Wniosek strony samorządowej o informację Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie konkursów na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej i uwzględnienia stanu prawnego przewidzianego prezydenckim projektem ustawy.

  5. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z propozycją kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2018 r.
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

  6. Wniosek Ministerstwa Środowiska o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
   Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie wyraziła zgody na upoważnienie Zespołu do wydania wiążącej opinii.

  7. Wniosek Ministerstwa Środowiska o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury… do wyrażenia wiążącej opinii do projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych
  Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Minister Rozwoju i Finansów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia)
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała negatywnie projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt  rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt  rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i o wolontariacie (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Główny Urząd Statystyczny)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2018-2023 pod nazwą "Wzmocnienie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie zdolności reagowania na zagrożenia życia ludzkiego i środowiska naturalnego na morzu" (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt z uwagami Związku Województw RP. ZWRP zgłosił uwagi do protokołu posiedzenia.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i ustawy o transporcie kolejowym (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego nie wydała opinii.

Czytany 719 razy Ostatnio zmieniany środa, 27 wrzesień 2017 20:35