Wydrukuj tę stronę

Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 25 października 2017 r.

 1. Sprawy różne.

  1. Informacja Ministerstwa Środowiska o procedowanych lub planowanych zmianach przepisów w zakresie dopuszczalnego poziomu spalin, smogu oraz wymiany kotłów CO w gospodarstwach domowych.

  2. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat realizacji ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dofinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

  3. Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwestii planowanych podwyżek dla nauczycieli.

  4. Wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o upoważnienie zespołu ds. edukacji kultury i sportu do wyrażenia opinii wiążącej wobec:

   1. projektu ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

   2. Projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – wysłano dn. 1.09.br.

  5. Wniosek Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw – wysłano dn. 20.10.br.

  6. Wniosek Ministra Środowiska o rozpatrzenie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Ministerstwo Cyfryzacji)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.

 1. Projekt Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt. ZWRP zgłosił do protokołu uwagi.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt Wojewódzkiego Programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022 (U.Marsz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (MRiRW)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego nie uzgodniła projektu.

 1. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Minister Rozwoju i Finansów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt z uwagami Strony Samorządowej. ZWRP podtrzymał uwagi.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach (Ministerstwo Rozwoju i Finansów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Minister Rozwoju i Finansów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-202
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Ministerstwo Rozwoju i Finansów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i ustawy o transporcie kolejowym (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego nie wydała opinii do projektu.

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finasowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 r. (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt z uwagą Strony Samorządowej.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt negatywnie.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniają rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód morskich (Ministerstwo Środowiska)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

Czytany 488 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 26 października 2017 12:38