Wydrukuj tę stronę

Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 31 stycznia 2018 r.

 1. Sprawy różne:

 1. Funkcjonowanie ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa).

 2. Informacja nt. zidentyfikowanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej obszarów ryzyka oraz nadużyć występujących podczas procesu rejestracji pojazdów nabywanych wewnątrzwspólnotowo.

 3. Informacja Ministerstwa Cyfryzacji na temat prac nad Kodeksem Cyfrowym.

 4. Pismo Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego dot. wskazania przedstawiciela jst do składu Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 5. Przedstawienie stanowiska strony samorządowej KWRiST w sprawie projektu dokumentu System zarządzania rozwojem Polski (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawiła do projektu pozytywne stanowisko poza stanowiskiem Związku Województw RP. Zarząd Związku Województw RP stanowiskiem z dnia 23 stycznia 2018 r. zaopiniował projekt negatywnie.

 1. Wniosek o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

 1. Projekt ustawy o jawności życia publicznego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego nie wydała opinii do projektu ze względu na brak ostatecznej wersji projektu.

 1. Projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości przez władze komunistyczne od 1944 r. (Ministerstwo Sprawiedliwości)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele produkcji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 598)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zdjęła projekt z porządku obrad na wniosek resortu.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 599)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zdjęła projekt z porządku obrad na wniosek resortu.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 602)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zdjęła projekt z porządku obrad na wniosek resortu.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdań z wykorzystania wsparcia zwrotnego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt z uwagą.

 1. Projekt ustawy o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zdjęła projekt z porządku obrad na wniosek resortu.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych – wysłano 17.01.18 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

Czytany 385 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 05 lutego 2018 12:03