Wydrukuj tę stronę

Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 21 lutego 2018 r.

 1. Sprawy różne:

  1. Informacja nt. dalszego trybu procedowania projektu ustawy o jawności życia publicznego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).

  2. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu do wyrażenia wiążącej opinii wobec projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

  3. Wniosek Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o upoważnienie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych do wyrażenia wiążącej opinii wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego nie upoważniła Zespołu do wydania wiążącej opinii.

  4.  Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia – prezentacja dotycząca normy PN-ISO 37120 (Polski Komitet Normalizacyjny).

  5. Informacja Ministerstwa Energii dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródeł energii oraz niektórych innych ustaw.

  6. Wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wydanie opinii w trybie obiegowym lub o upoważnienie Zespołu Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wyrażenia wiążącej opinii wobec projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

 1. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych (Ministerstwo Cyfryzacji) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt. Uwagi zgłosił Związek Województw RP.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w latach 2018–2019 (Nr. 141) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Nr. 140) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego z Programu „Kultura” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wzoru deklaracji składanych przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022 Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Aktualizacja Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wspólnych List Wskaźników Kluczowych dla EFRR, FS oraz EFS (WLW) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

Czytany 242 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 kwietnia 2018 20:36