Wydrukuj tę stronę

Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 17 lipca 2018 r.

 1. Sprawy różne:

 1. Informacja Krajowego Biura Wyborczego nt. stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.

 2. Definicja budowli oraz kwalifikacja obiektów budowlanych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości – wniosek strony samorządowej.

 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

 1. Kwestia podstawy prawnej dla upoważnienia zastępcy wójta do zmian planu dochodów i wydatków budżetu– wniosek strony samorządowej.

 2. Kwestia dot. możliwości kwalifikowania do wydatków majątkowych wszystkich wydatków ponoszonych przez jst na nabycie środków trwałych, niezależnie od wartości nabywanych środków. (Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) – wniosek strony samorządowej.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt pozytywnie z uwagami.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa (Ministerstwo Cyfryzacji)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobie ich ustalania
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.

 1. Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt pozytywnie z uwagami.

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (wyprawka szkolna) (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO ( KPRM)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.

 1. Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 ( KPRM)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.

 1. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środkówz Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ( KPRM)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.

Czytany 188 razy Ostatnio zmieniany środa, 22 sierpnia 2018 12:48