Wydrukuj tę stronę

Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu w dniu 30 października 2018 r.

 1. Sprawy różne:
 1. Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nt. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowychna wniosek strony samorządowej.

 2. Wniosek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wyrażenia wiążącej opinii wobec projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

 1. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. projektu 100 Villages dot. rozwoju wybranych gmin wiejskich w Albanii we współpracy z partnerami zagranicznymi.

 2. Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie zaawansowania prac dot. „Karty zgonu”.

 3. Wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o upoważnienie zespołu ds. edukacji kultury i sportu do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (UD 86)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego nie upoważniła Zespołu do wydania wiążącej opinii.

 1. Wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wyrażenia wiążącej opinii wobec projektu ustawy o szczególnych zasadach przedkładania niektórych dokumentów urzędowych wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Ministerstwo Zdrowia/Główny Inspektorat Sanitarny)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt pozytywnie z uwagami ZWRP.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika (Ministerstwo Finansów) (UD415)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa (Ministerstwo Finansów) ( UD409)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika(Ministerstwo Finansów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz w wysokości należnych opłat
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

Czytany 218 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 05 listopada 2018 10:20