Wydrukuj tę stronę

Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 19 grudnia 2018 r.

Godz. 13.00

 1. Kontynuacja dyskusji dotyczącej wzrostu cen energii i jego bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (strona samorządowa, URE, ME).

Godz. 14.00

 1. Sprawy różne:

  1. Wniosek MZ o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wspomagania dowodzenia państwowego ratownictwa medycznego (wniosek z posiedzenia zespołu).
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

  2. Wniosek strony samorządowej o informację resortów dotyczącą podjęcia działań w celu rozwiązania problemu lokalizacji ferm wielkoprzemysłowych na obszarach wiejskich. Kontynuacja dyskusji z listopadowego posiedzenia KWRiST oraz grudniowego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

  3. Wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wyrażenia wiążącej opinii do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia rodzajów spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

  4. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

  5. Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spr. aktualizacji składu przedstawicieli do Komitetu PROW 2014-2020.

 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
 3. Projekt aktualizacji dokumentu: Narodowy Plan Szerokopasmowy (Ministerstwo Cyfryzacji)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt

 5. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 6. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.

 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michibanensis ssp. Sepedonicus
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 8. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności
  w wodę przeznaczoną do spożycia
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 9. Projekt Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 roku
  (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt z uwagą Związku Województw RP.

 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 12. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zdjęła projekt z porządku obrad.

 13. Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała negatywnie projekt.

 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Ministerstwo Finansów) (deklaracja podatkowa JPK VAT, UD 456 )
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zdjęła projekt z porządku obrad.

 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Ministerstwo Finansów) (matryce stawek VAT)- wysłano dn. 4.12.br. (wykreślony na wniosek MF)

 16. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 17. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zdjęła projekt z porządku obrad.

 18. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD 444) (Ministerstwo Zdrowia)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 20. Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Nr 714)
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała negatywnie projekt.

 21. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 22. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 23. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 24. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

Czytany 185 razy Ostatnio zmieniany piątek, 01 lutego 2019 10:19