Wydrukuj tę stronę

Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 27 lutego 2019 r.

 1. Sprawy różne:

 1. Informacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na rok 2019.

 2. Wniosek Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o upoważnianie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej wobec projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

 3. Wniosek Ministerstwa Środowiska o upoważnianie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

 4. Kwestia dotycząca przepisów o schematach podatkowych (Ministerstwo Finansów).

 1. Wniosek Ministerstwa Cyfryzacji o upoważnienie Zespołu do spraw Społeczeństwa Informacyjnego do wydania wiążącej opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw „megaustawa”
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

 2. Wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o pilne zaopiniowanie projektu rozporządzenia w sprawie wykazu dokumentów publicznych.

 1. Materiał:  „System Monitorowania Usług Publicznych. Koncepcja wykonawcza” (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ) (UC91)
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt pozytywnie z uwagami.

 1. Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Główny Urząd Statystyczny)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (UD 440) (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania dotacji
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt pozytywnie z uwagą.

 1. Projekt sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2016-2017 (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zdjęła projekt z porządku obrad.

 1. Projekt Polityki ekologicznej państwa 2030 (Ministerstwo Środowiska)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP) (Ministerstwo Środowiska) – wysłano
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii )
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zdjęła projekt z porządku obrad.

 1. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające - Prawo zamówień publicznych Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zdjęła projekt z porządku obrad.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

Czytany 196 razy