Wydrukuj tę stronę

Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 27 marca 2019 r.

w dniu 27 marca 2019 r.

 1. Sprawy różne:

  1. Informacja Ministerstwa Zdrowia nt. wniosku Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zmiany zapisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy w zakresie określenia wymaganych kwalifikacji kierowników wojewódzkich ośrodków medycyny pracy.

  2. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat stanu prac nad regulacją dotyczącą wystawiania aktów zgonu i instytucją tzw. „koronera”. (Temat zgłoszony na ostatniej KWRiST przez ZPP)

  3. Stanowisko Zarządu Unii Metropolii Polskich w sprawie zmian w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

  4. Wniosek Ministerstwa Cyfryzacji o upoważnienie Zespołu do spraw Społeczeństwa Informacyjnego do wydania wiążącej opinii do projektu rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

  5. Wniosek Ministerstwa Cyfryzacji o upoważnienie Zespołu do spraw Społeczeństwa Informacyjnego do wydania wiążącej opinii do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego nie upoważniła Zespołu do wydania wiążącej opinii.

  6. Informacja o stanie prac nad wdrożeniem ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. - wniosek ZMP
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt negatywnie.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (UD326) (Ministerstwo Finansów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (Ministerstwo Finansów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UB16) (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.(UD 489) (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia gruntów będących własnością Skarbu Państwa z podatku od nieruchomości
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt zmian w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt. ZWRP zgłosił uwagi do protokołu.

 1. Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt. ZWRP zgłosił uwagi do protokołu.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD126) (Ministerstwo Infrastruktury)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie spisu wyborców
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

Czytany 143 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 01 kwietnia 2019 09:29