Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 26 czerwca 2019 r.

 1. Sprawy różne:
  1. Wniosek MF o przeniesienie na kolejne posiedzenie informacji Ministerstwa Finansów nt. zwiększenia rekompensaty jednostkom samorządu terytorialnego poniesionych kosztów związanych z realizacją zadań zleconych.
  2. Wniosek MRiRW dot. zgody na upoważnienie zespołu ds. obszarów wiejskich wsi i rolnictwa do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
  3. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawy (UD530) (Ministerstwo Infrastruktury).
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Główny Urząd Statystyczny)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mogą spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt negatywnie.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 6. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne  (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt negatywnie.
 7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) (RD 510)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 9. Projekt „Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2018 r. na rzecz realizacji postanowień Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”( Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 10. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Ministerstwo Zdrowia)  (MZ 771)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 11. Aktualizacja Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 (Ministerstwo Sportu i Turystyki)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie  podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie  organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.
 19. Projekt rozporządzana Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.
 21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (PIT) (Ministerstwo Finansów)
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt negatywnie.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 23. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Ministerstwo Finansów)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wyrażenia wiążącej opinii.
 24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Energii)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe około Brzózki – wysłano 30.05.19 r.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie – wysłano 30.05.19 r.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Ceranowskie – wysłano 30.05.19 r.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzwonecznik w Kisielanach – wysłano 30.05.19 r.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołobórz – wysłano 30.05.19 r.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Czernik – wysłano 30.05.19 r.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Strzebla Błotna w Zielonce – wysłano 30.05.19 r.
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Kazuńskie – wysłano 30.05.19 r.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Knyszyńskie – wysłano 30.05.19 r.
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska Wzgórz Sokulskich – wysłano 30.05.19 r.
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Słupi – wysłano 30.05.19 r.
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerwona Woda pod Babilonem – wysłano 30.05.19 r.
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Brdy i Chociny – wysłano 30.05.19 r.
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Duży Okoń – wysłano 30.05.19 r.
 41. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sieradowicka – wysłano 30.05.19 r.
 42. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sobkowsko-Korytnicka – wysłano 30.05.19 r.
 43. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wierzejewska – wysłano 30.05.19 r.
 44. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Żyznów – wysłano 30.05.19 r.
 45. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Starachowickich – wysłano 30.05.19 r.
 46. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie – wysłano 30.05.19 r.
 47. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bieńkowo – wysłano 30.05.19 r.
 48. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Budwity – wysłano 30.05.19 r.
 49. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy koło Pasłęka – wysłano 30.05.19 r.
 50. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Markowo – wysłano 30.05.19 r.
 51. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jonkowo-Warkały – wysłano 30.05.19 r.
 52. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy na Pojezierzu Ełckim – wysłano 30.05.19 r.
 53. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Swajnie – wysłano 30.05.19 r.
 54. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja koło Promna – wysłano 30.05.19 r.
 55. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Trzebielino – wysłano 30.05.19 r.
 56. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify Poddębskie – wysłano 30.05.19 r.
 57. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczodrowo – wysłano 30.05.19 r.
 58. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bezlist koło Gniewowa – wysłano 30.05.19 r.
 59. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Księże w Lipuszu – wysłano 30.05.19 r.
 60. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Walaszczyki w Częstochowie – wysłano 30.05.19 r.
 61. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podczesna koło Częstochowy – wysłano 30.05.19 r.
 62. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Białej Nidy – wysłano 30.05.19 r.
 63. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej Nidy – wysłano 30.05.19 r.
 64. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Mierzawy – wysłano 30.05.19 r.
 65. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Mierzawy – wysłano 30.05.19 r.
 66. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kras Staszowski – wysłano 30.05.19 r.
 67. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gaj – wysłano 30.05.19 r.
 68. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Pilicy – wysłano 30.05.19 r.
 69. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamiennej – wysłano 30.05.19 r.
 70. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolności – wysłano 30.05.19 r.
 71. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mętne – wysłano 30.05.19 r.
 72. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Masłowiczki – wysłano 30.05.19 r.
 73. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sporysz – wysłano 30.05.19 r.
 74. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zielenina – wysłano 30.05.19 r.
 75. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Szczyry – wysłano 30.05.19 r
 76. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad jeziorami Zduńskim i Szpegawskim – wysłano 30.05.19 r
 77. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Guzy – wysłano 30.05.19 r.
 78. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Dymno – wysłano 30.05.19 r.
 79. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kąg – wysłano 30.05.19 r.
 80. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karwickie Źródliska – wysłano 30.05.19 r.
 81. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify – wysłano 30.05.19 r.
 82. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubieszynek – wysłano 30.05.19 r.
 83. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowiska Zęblewskie – wysłano 30.05.19 r.
 84. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mikołajki Pomorskie – wysłano 30.05.19 r.
 85. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowa Brda – wysłano 06.06.19 r.
 86. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Borzyszkowska – wysłano 06.06.19 r.
 87. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Prokowo – wysłano 06.06.19 r.
 88. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Dłużnicy– wysłano 06.06.19 r.
 89. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stary Bukowiec – wysłano 06.06.19 r.
 90. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wielki Klincz – wysłano 06.06.19 r.
 91. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztumskie Pole – wysłano 06.06.19 r.
 92. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Huta Dolna– wysłano 06.06.19 r.
 93. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowa Sikorska Huta – wysłano 06.06.19 r.
 94. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pomlewo – wysłano 06.06.19 r.
 95. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego– wysłano 06.06.19 r.
 96. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Choczewskie – wysłano 06.06.19 r.
 97. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Kistowskie – wysłano 06.06.19 r.
 98. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalińskie Buczyny – wysłano 06.06.19 r.
 99. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Rzurzycy – wysłano 06.06.19 r.
 100. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brzeźnicka Węgorza – wysłano 06.06.19 r.
 101. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk  Dolina Grabowej – wysłano 06.06.19 r.
 102. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krąpieli – wysłano 06.06.19 r.
 103. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Parsęty – wysłano 06.06.19 r.
 104. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Szczecineckie  – wysłano 06.06.19 r.
 105. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kemy Rymańskie – wysłano 06.06.19 r.
 106. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Goleniowska – wysłano 06.06.19 r.
 107. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Police-Kanały – wysłano 06.06.19 r.
 108. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wolin i Uznam– wysłano 06.06.19 r.
 109. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk  Dolina Radwi, Chocieli i Chotli– wysłano 06.06.19 r.
 110. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Piławy – wysłano 06.06.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekty od pkt 27 do pkt 110.
Czytany 103 razy Ostatnio zmieniany piątek, 19 lipca 2019 12:16