Wydrukuj tę stronę

Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 17 lipca 2019 r.

I  CZĘŚĆ – godz. 10.00

 1. Sprawy różne:
 2. Wręczenie nagród XVI edycji Konkursu im. Profesora Machała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie dotyczące samorządu terytorialnego.
  1. Informacja Ministerstwa Energii na temat stanu prac nad rozporządzeniem regulującym sposób zamrażania cen energii elektrycznej według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.
  2. Informacja MZ w kwestii ograniczenia dostępności do leków mieszkańców domów pomocy społecznej
  3. Informacja MZ i MRPiPS odnośnie problemu funkcjonowania pielęgniarek w domach pomocy społecznej
  4. Informacja MZ dotycząca zasad wypłaty pielęgniarkom podwyższonych wynagrodzeń oraz zapewnienia podmiotem leczniczym środków na ten cel począwszy od września 2019 r.
  5. Wniosek GUS o upoważnienie zespołu ds. statystyki publicznej do wyrażenia opinii wiążącej dla projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (RD525)
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
  6. Prośba o pilne zaopiniowanie projektu  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku – wysłano 12.07.19 r. ZDJĘTO na wniosek resortu.
  7. Prośba o pilne zaopiniowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2019 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
  8. Wniosek o rozszerzenie upoważnienia Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej, nawet w przypadku opinii negatywnej, do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawy (UD530) (Ministerstwo Infrastruktury) -  ustalenie z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury…z dnia 15.07.19 r.
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
  9. Informacja Ministerstwa Infrastruktury o wynikach naboru projektów na rok 2019 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w tym informacji i zmianach dokonanych na poziomie oceny przez Prezesa Rady Ministrów.
  10. Wniosek Ministerstwa Środowiska o upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie planów ruchów zakładów górniczych
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
  11. Wniosek MEN o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wyrażenia opinii wiążącej dla projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  w roku 2019
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
  12. Wniosek MEN o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wyrażenia opinii wiążącej dla projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
  13. Wniosek MEN o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wyrażenia opinii wiążącej dla projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
  14. Wniosek MEN o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wyrażenia opinii wiążącej dla projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
  15. Wniosek MEN o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wyrażenia opinii wiążącej dla projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
  16. Wniosek MEN o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wyrażenia opinii wiążącej dla projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
  17. Wniosek MEN o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wyrażenia opinii wiążącej dla projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
  18. Wniosek MEN o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wyrażenia opinii wiążącej dla projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przewozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (MZ 814)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (MZ 804)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-20120
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 18. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (Ministerstwo Cyfryzacji)– wysłano dn. 1.07.br.
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt pozytywnie z uwagami.
 19. Materiał informacyjny dotyczący Europejskiego identyfikatora prawodawstwa (ELI) – koncepcja wdrożenia dla aktów prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych (filar 1 i filar 2) ” (Ministerstwo Cyfryzacji)– wysłano dn. 2.07.br.        ZDJĘTO na wniosek resortu.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie profilu wody w kąpielisku (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 21. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Numer w wykazie 147)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 24. Materiał Ministerstwa Sprawiedliwości „Ocena wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej za 2018 rok”
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła do wiadomości.
 25. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
 26. Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
 27. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 10.07.19 r.
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt pozytywnie z uwagami.
 28. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD515) (Ministerstwo Infrastruktury)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
 29. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2019 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zakresu danych niezbędnych do wyliczania premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wydania wiążącej opinii.

II CZĘŚĆ – godz. 12.00

 1. Dyskusja dotycząca sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Czytany 133 razy Ostatnio zmieniany piątek, 19 lipca 2019 12:29

Galeria