Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 29 stycznia 2020 r.

 1. Sprawy różne:

  1. Wniosek Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o wskazanie przedstawicieli do Rady Pomocy Społecznej

  2. Wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej o wskazanie przedstawicieli do Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

  3. Wniosek o wskazanie nowego członka Komisji Heraldycznej

  4. Wniosek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o tryb obiegowy do rozpatrzenia projektu Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówie
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wyraziła zgodę na zaopiniowanie projektu w trybie obiegowym.

  5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (projekt opiniowany w trybie obiegowy z terminem 17.01.20 r).
   Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt negatywnie.

  6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.
   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

 2. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt
 3. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 4. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (wersja po konsultacjach) (Ministerstwo Zdrowia) (UD 32)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 5. Wniosek Ministerstwa Rozwoju dot. opinii w sprawie dodatkowych umiejętności zawodowych pn. „serwisowanie opon pojazdów silnikowych” proponowanych dla zawodów szkolnych z branży motoryzacyjnej - mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik motocyklowy
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 6. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 7. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
  Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt negatywnie.
 9. Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Główny Urząd Statystyczny)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wydania wiążącej opinii.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt ponownie do Zespołu.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała projekt do Zespołu z upoważnieniem do wydania wiążącej opinii.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.

(kp)

Czytany 98 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 27 lutego 2020 14:53