Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 1 lipca 2020 r.
 1. Sprawy różne:
  1. Wniosek Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego dot. wskazania przedstawicieli do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego (KPRM)
  2. Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie składu Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
   Termin zgłaszania został przedłużony do 22 lipca 2020 r.
  3. Wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości o pilne opiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r.
   Projekt otrzymał opinię pozytywną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
  4. Wniosek Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektów rozporządzeń w sprawie:
   • wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę ;
   • wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę;- rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej
   • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej;
   • Informacji Rządu dotyczącej Karty 0sób Niepełnosprawnych.
    Komisja wydała zgodę na upoważnienie Zespołu do wydania opinii wiążącej.
  5. Wniosek Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wyznaczenie przedstawiciela KWRiST do prac w podzespole do spraw związanych z przygotowaniem i wdrażaniem programu operacyjnego dla sektora rybackiego w ramach perspektywy finansowej na lata 2021–2027.
   Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (Związek Miast Polskich oraz Związek Województw RP) przedstawiła dwóch kandydatów.
  6. Pismo Związku Powiatów Polskich z wnioskiem o przedstawianie informacji o zakresie wydatków, na które będą mogły być przeznaczane środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Samorządowych.
 1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie na obszarach wodnych (MSWiA).
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Ministerstwo Edukacji Narodowej).
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu  przez dłużnika zajętej wierzytelności.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (po konsultacjach).
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt.
Czytany 133 razy Ostatnio zmieniany środa, 01 lipca 2020 14:05