Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 27 maja 2009 r.
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

 

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
 8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
 9. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2011 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia -  „Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia” (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, w tym siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym oraz wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną
 12. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Ministerstwo Środowiska)
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2008
 14. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Ministerstwo Gospodarki)
 15. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim (Ministerstwo Gospodarki)
 16. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Ministerstwo Gospodarki)
 17. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Ministerstwo Gospodarki)
 18. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objecie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Ministerstwo Gospodarki)
 19. Projekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Ministerstwo Infrastruktury)
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013
 22. Projekt ustawy o ratownictwie i bezpieczeństwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego
 24. Sprawy różne:
  A)    Kwestia dot. stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego (Zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów ustawy od podatku od towarów i usług – z posiedzenia zespołu ds. systemu finansów publicznych w dn. 13.05.09).
Czytany 1580 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28