Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 26 sierpnia  2009 r.
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

 1. Projekt ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 2. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
 7. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji krajowego programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV za rok 2008.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.
 10. Program Solidarność pokoleń Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+.  
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy dla przedsiębiorców zagrożonych w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie listy roślin, zwierząt i grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego.
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. 
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, warunków ich przetrzymywania oraz sposobów znakowania tych zwierząt. 
 18. Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego w Szczecinie od strony lądu.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kryteriów na podstawie których dokonywana jest analiza wniosków przewoźników kolejowych mających siedzibę poza granicami RP występujących o dostęp do infrastruktury kolejowej, oraz zakresu informacji niezbędnych do wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Policach od strony lądu.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. 
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
 24. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych.
 25. Projekt ustawy o efektywności energetycznej. 
 26. Projekt ustawy o zmianie o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
 27. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzielaniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.
 28. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących  szkół muzycznych I stopnia.
 29. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2013 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
 31. Projekt rozporządzania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie nadzoru pedagogicznego.    
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat zawodowe.
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.
 41. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
 42. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 43. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.
 44. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
 45. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 46. Projekt ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. 
 47. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.
 48. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.
 49. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).
 50. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 51. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
 52. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy w ramach osi priorytetowej 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów  rybackich 2007-2013”.
 53. Projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. 
 54. Projekt rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata 2007-2013. 
 55. Projekt rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych przesłanek odraczania, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach.
 56. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r. 
 57. Projekt  ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym. 
 58. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej.
 59. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty lub zwracania pomocy w ramach osi priorytetowej 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury zawartej w programie operacyjnym „ zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007 – 2013”.
 60. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego  „Zrównoważony rozwój  sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
 61. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”.
 62. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii, wymagań jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
 63. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa.
 64. Sprawy różne:
A)    Informacja nt. projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który znajduje się w pracach Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" – stanowisko Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST. 
B)    Informacja na temat finansowania Państwowej Straży Pożarnej i Policji w 2009 roku – stanowisko Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST. 
C)    Ocena funkcjonowania nowej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie skuteczności ochrony przed dopalaczami – stanowisko Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST. 
D)    Kwestia dot. danych do korekty budżetów jednostek samorządu terytorialnego na ten rok w oparciu o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów dot. m.in. podatku PIT i CIT.
E)    Problem ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
F)    Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.


Czytany 1888 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28