Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 28 października 2009 r.
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

 

 1. Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności.
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagradzania osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. 
 6. Projekt stanowiska Rządu wobec dezyderatu nr 1 Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej skierowanego do Rady Ministrów w sprawie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz sposobu przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej.
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w spr. minimalnych kwot, jakie powinni posiadać cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia oraz prowadzący badania naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium RP i powrotu oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków.
 10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych.
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów psów asystujących, wydawania certyfikatów i rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania Komisji Lekarskiej.
 16. Projekt ustawy o zmianie ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów).
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.
 20. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 21. Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej realizowanego przez Instytut Zootechniki PIB w Krakowie w łatach 2006-2011.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność.
 23. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach.
 26. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.
 31. Sprawy różne.
  - Rezolucja podjęta na LXII sesji Rady Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia zmian w Ustawie o gospodarce nieruchomościami w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Czytany 1940 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28