Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 23 grudnia 2009 r.
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

 

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo Przewozowe, (Rządowe Centrum Legislacji).
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, (Rządowe Centrum Legislacji).
 3. Projekt Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2009, (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej).
 4. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 5. Projekt stanowiska Rządu do Dezyderatu nr 6 Komisji do Spraw Kontroli Państwowej do Rady Ministrów w sprawie wzmocnienia przez starostów nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przeprowadzającymi badania techniczne pojazdów, (Ministerstwo Infrastruktury).
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu, (Ministerstwo Infrastruktury).
 7. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów; (Ministerstwo Infrastruktury).     
 8. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Ministerstwo Infrastruktury).
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, (Ministerstwo Infrastruktury).
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granic portu morskiego w Wolinie od strony lądu, (Ministerstwo Infrastruktury).
 11. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – skierowany do opinii Zespołu
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. 
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 
 16. Projekt założeń do projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
 18. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie innych ustaw (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).   
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - prośba o zgłaszanie ewent. uwag do dnia 15 grudnia br.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.
 25. Projekt założeń do projektu ustawy o systemie informacji oświatowej (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – skierowany do opinii Zespołu
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.      
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przyjmowania cudzoziemców do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i nauki języka i kultury kraju pochodzenia oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych dla cudzoziemców.      
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu pobierania i badania próbek substancji i preparatów oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu wycofania substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu z obrotu i sposobu ich przechowywania.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.
 32. Projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do przygotowania zmiany zasad opłacania finansowanych przez budżet państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne ewidencjonowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, (Ministerstwo  Zdrowia).
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. 
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniobiorców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków wywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu tych komórek, tkanek i narządów na to terytorium oraz monitorowania wywożonych i  przywożonych ludzkich komórek, tkanek i narządów.
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu  tworzenia niepowtarzalnego  oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy Komorek, tkanek i narządów, sposobu oznakowania komórek, tkanek i narządów, sposobu oznakowania komórek, tkanek i narządów za pomocą tego oznakowania oraz wymagań w zakresie monitorowania komórek, tkanek i narządów.
 37. Projekt Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. (Ministerstwo Zdrowia).    
 38. Projekt ustawy o podpisach elektronicznych (Ministerstwo Gospodarki) – skierowany do opinii Zespołu.
 39. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Obrony Narodowej).
 40. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 41. Sprawy różne.
Czytany 2056 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28