Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 27 stycznia 2010 r.
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

 

 1. „Kibice Razem” – pilotażowy projekt zwalczania postaw przemocy w środowiskach polskich kibiców piłkarskich (prezentacja założeń programu).
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, powstały w oparciu o upoważnienie zawarte w art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - skierowany do zespołu.
 5. Projekt Stanowiska Rządu do dezyderatu nr 3 Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie zasad ustalania i podziału części równoważącej subwencji ogólnej, uchwalonego na posiedzeniu 5 listopada 2009 r. (Ministerstwo Finansów) - skierowany do zespołu.
 6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie RM z dn. 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa  (Ministerstwo Skarbu Państwa).
 7. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Skarbu Państwa).
 8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium RP programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2009/2010. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podmiotów prowadzących rejestry koniowatych i centralną bazę danych koniowatych oraz dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenie za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.
 14. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Urząd Lotnictwa Cywilnego).
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich).
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy w ramach świadczeń zdrowotnych.
 20. Projekt ustawy o podpisach elektronicznych (Ministerstwo Gospodarki).
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej (Ministerstwo Gospodarki) - skierowany do zespołu.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim (Ministerstwo Infrastruktury).
 23. Projekt zmiany Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty badawczo-rozwojowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 26. Projekt zmian Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia formy i układu oraz zakresu informacji zawartych w raportach i sprawozdaniu dotyczących programów lub projektów realizowanych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Ministerstwo Środowiska).
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Ministerstwo Środowiska) - skierowany do zespołu.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wniosku o wydanie listu popierającego dla projektu wspólnych wdrożeń (Ministerstwo Środowiska) - skierowany do zespołu.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji w dokumentacji projektowej dla projektu wspólnych wdrożeń realizowanego w ramach ścieżki pierwszej  wdrożeń (Ministerstwo Środowiska).
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń (Ministerstwo Środowiska).
 32. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
Czytany 2159 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28