Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 28 lipca 2010 r.
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji przyznawanym niepublicznym szkołom artystycznym (nowy tekst).
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji przyznawanym publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (nowy tekst).
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 13. Projekt Wstępnego Krajowego Programu Wdrożenia Bałtyckiego Planu działań (Ministerstwo Środowiska / GIOŚ).
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu, minimalnego zakresu, formy i częstotliwości aktualizacji udostępniania informacji o środowisku.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek, współczynników różniących wysokość, sposobu naliczania oraz terminów i sposobu uiszczania opłat za udostępnianie informacji o środowisku.
 17. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska).
 18. Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Ministerstwo Środowiska).
 19. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Ministerstwo Środowiska).
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin niestanowiących lokali socjalnych.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim od strony lądu.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Urząd Lotnictwa Cywilnego).
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów.
 27. Projekt ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazany do KWRiST z DP MSWiA).
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 30. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Skarbu Państwa).
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w spawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozrządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.
 35. W sprawach różnych omówiono:
  • zmiany art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Ministerstwo Infrastruktury)
  • Rezerwę subwencji ogólnej (Ministerstwo Infrastruktury)
  • Stan prac w zakresie Programu ochrony przeciwpowodziowej (Ministerstwo Środowiska)
  • Stanowisko strony samorządowej w sprawie projektowanych zmian ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Czytany 1963 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28