Zrealizowany porządek obrad na posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 29 września 2010 r.

 

 • Projekt ustawy o systemie informacji oświatowej (Ministerstwo Edukacji Narodowej).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik mechanik okrętowy, technik mechanik lotniczy, technik nawigator morski, technik spedytor, technik żeglugi śródlądowej.
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” (Ministerstwo Edukacji Narodowej).
 • Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Ministerstwo Edukacji Narodowej).
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wolnych środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie oraz zasad i warunków ich przyjmowania od niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa (Ministerstwo Finansów).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji.
 • Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 • Projekt zmian do Założeń aktualizacji i uzupełnienia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granic portu morskiego w Stepnicy od strony lądu (Ministerstwo Infrastruktury).
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach w których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Ministerstwo Infrastruktury).
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji (Ministerstwo Środowiska).
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu.
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.
 • Projekt Informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku (Ministerstwo Zdrowia).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Ministerstwo Zdrowia).
 • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 (Ministerstwo Zdrowia).
 • Projekt ustawy o działalności leczniczej (Ministerstwo Zdrowia).
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Ministerstwo Zdrowia).
 • Sprawy różne.
 • Projekt założeń do projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych (Ministerstwo Infrastruktury).
Czytany 2189 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28