Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 27 października 2010 r.

 

 • Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
 • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu czynności odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie oraz sposobu dokumentowania tych czynności.
 • Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III 2007-2011" (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie opłat związanych z  zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalenia wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Ministerstwo Finansów) – opinia negatywna
 • Projekt dokumentu zmieniającego kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i doręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013 (Ministerstwo Gospodarki).
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych (Ministerstwo Gospodarki) – skierowano ponownie do Zespołu
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i banków zrzeszających (Ministerstwo Skarbu Państwa).
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska).
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy - Prawo Łowieckie (Ministerstwo Środowiska).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach.
 • Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury) – skierowano ponownie do Zespołu.
 • kwestia zmiany treści art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Ministerstwo Infrastruktury) – opinia negatywna
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (UOKIK).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych.
 • Sprawy różne.
  • W związku z trwającymi pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego wnioskuje, aby jego decyzja była wiążąca.
  • W związku z trwającymi pracami nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli wnioskuje, aby jego decyzja była wiążąca.
Czytany 1952 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28