Zrealizowany porządek posiedzenia KWRiST

w dniu 15 grudnia 2010 r.

w dniu 15 grudnia 2010 r.

 

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2011.
 5. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolonego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
 10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości.
 13. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych.
 15. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.
 17. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania przez BGK kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. 
 18. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych.
 19. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 20. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu produktu akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 21. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „ Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych.
 23. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 25. zmiana w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dodanie w art. 15 ust. 8a.
  (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
  25. a Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) – odesłany do Zespołu.
  Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Główny Inspektorat Sanitarny).
 28. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Ministerstwo Zdrowia).
 29. Projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Ministerstwo Zdrowia).
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Ministerstwo Zdrowia).
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polecającej na  udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Ministerstwo Zdrowia).
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Ministerstwo Zdrowia).
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Ministerstwo Zdrowia).
 34. Projekt dokumentu „Ocena realizacji zadań wynikających z dokumentu rządowego przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 grudnia 2007 r. pt.: Strategia Polityki Konsumenckiej na lata 2007 -2009” (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta).
 35. Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych (Ministerstwo Gospodarki) – odesłany do Zespołu.
 36. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury).
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego (Ministerstwo Środowiska).
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego osób zatrudnionych w jednostce uprawnionej do weryfikacji raportów określających osiągnięte efekty związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych (Ministerstwo Środowiska).
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Ministerstwo Środowiska).
 40. Projekt pt. „Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (Ministerstwo Środowiska).
 41. Projekt aktualizacji programu rozwoju pn. ”Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2020” (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego).
 42. Sprawy różne.
  A. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – odesłano do Zespołu.
  B. Projekt Stanowiska Rady Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk sejmowy nr 3611)
Czytany 1957 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28