Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 23 lutego 2011 r.

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych oraz kwalifikacji osób mogących takie oddziaływania prowadzić.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych wykonywanych w zakładach opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnowania w opiece długoterminowej.
 4. Projekt Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego.
 6. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Ministerstwo Zdrowia).
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych.
 9. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – brak opinii.
 10. Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Ministerstwo Infrastruktury).
 11. Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego (Ministerstwo Infrastruktury).
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Ministerstwo Infrastruktury).
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Ministerstwo Infrastruktury).
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Ministerstwo Infrastruktury).
 15. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Infrastruktury) – brak opinii
 16. Projekt założeń do projektu ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury).
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Gdańsku.
 18. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3765) (Ministerstwo Infrastruktury).
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dla lotnisk cywilnych (Urząd Lotnictwa Cywilnego).
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Urząd Lotnictwa Cywilnego).
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Urząd Lotnictwa Cywilnego).
 22. Sprawozdanie z wykonywania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2008 – 2009 (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej).
 23. Projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Ministerstwo Gospodarki).
 24. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe (Ministerstwo Gospodarki).
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Ministerstwo Środowiska).
 26. Projekt założeń do projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową (Ministerstwo Środowiska).
 27. Projekt zmienionych Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 28. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 29. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w spr. realizacji środków towarzyszących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole”.
 30. Projekt Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w spr. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
 31. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 32. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w spr. rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – brak opinii.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.
 34. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, utraty, zwrotu oraz unieważnienia.
 37. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych.
 39. Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich).
 41. Sprawy różne.
Czytany 1972 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28