Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 30 marca 2011 r.

w dniu 30 marca 2011 r.

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy oraz zasad i trybu powierzania przez organy zatrudnienia bankom i innym instytucjom dokonywania wpłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej),
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie  w sprawie programów specjalnych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej),
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej),
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ), odesłany do zespołu,
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Ministerstwo Zdrowia),
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Ministerstwo Zdrowia),
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Ministerstwo Zdrowia),
 9. Projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym (Ministerstwo Zdrowia), odesłano do zespołu,
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Ministerstwo Zdrowia),
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Ministerstwo Zdrowia),
 12. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Ministerstwo Infrastruktury),
 13. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Ministerstwo Infrastruktury),
 14. Wniosek Prezydenta Świnoujścia o dofinansowanie utrzymania rzecznych przepraw promowych z rezerwy subwencji ogólnej (pismo z Ministerstwa Infrastruktury),
 15. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Infrastruktury), odesłany do zespołu,
 16. Projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego),
 17. Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania 8 Regionalnych Programów Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 (dla województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego) (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego),
 18. Projekt aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego),
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego (Ministerstwo Środowiska),
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Ministerstwo Środowiska),
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresowych polowań na zwierzęta łowne (Ministerstwo Środowiska),
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego,
 24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Ministerstwo Edukacji Narodowej),
 25. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – Wyprawka szkolna (Ministerstwo Edukacji Narodowej),
 26. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Ministerstwo Edukacji Narodowej),
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych,
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu,
 29. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ministerstwo Finansów),
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadawania numeru PESEL,
 32. Projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji),
 33. Projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji),
 34. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji),
 35. Projekt założeń projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Ministerstwo Gospodarki), odesłany do zespołu,
 36. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji),
 37. Sprawy różne.
  • A. Kwestia dot. narodowego spisu rolnego; odnośnie środków, które Główny Urzad Statystyczny miał przeznaczyć na wypłatę nagród za zakończone prace.
  • B. Wniosek MSWiA do KWRiST o upoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego do wydania decyzji wiążącej do projektów:
   • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
   • projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz protokołu komunikacji elektronicznej z dowodami osobistymi.
Czytany 1881 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28