Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 27 kwietnia 2011 r.

 

 1. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 2. Projekt założeń projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Ministerstwo Gospodarki).
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 4. Projekt ustawy o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 oraz o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości).
 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych.
 8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Ministerstwo Skarbu Państwa).
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Ministerstwo Skarbu Państwa)
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz wzorów stosowanych dokumentów (Ministerstwo Zdrowia).
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Ministerstwo Zdrowia).
 12. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) - odesłano do Zespołu
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 14. Projekt ustawy o środkach ochrony roślin (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu , trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
 18. Stanowisko Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt ( druk nr 4030) (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 19. Projekt ustawy o odpadach (Ministerstwo Środowiska), wysłano dn. 5.04.2011 r. 
 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska).
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kontroli obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Ministerstwo Środowiska).
 22. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska).
 23. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Ministerstwo Infrastruktury).
 24. Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t (Ministerstwo Infrastruktury).
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Ministerstwo Infrastruktury).
 26. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Ministerstwo Infrastruktury).
 27. Sprawy różne:
  Wniosek MSWiA do KWRiST o upoważnienie Zespołu ds. Ustrojowych do wydania opinii wiążącej do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Oświęcimski  Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015”.
Czytany 1437 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28