Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 25 maja 2011 r.
I.  Część uroczysta
09.30 - 10.05    
Przemówienie Pana prof. Michała Kuleszy oraz wręczenie nagród laureatom VIII Konkursu "Samorządu Terytorialnego".
0.05 - 10.15    przerwa
II. Cześć robocza
10.15 - rozpoczęcie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
w dniu 25 maja 2011 r.

I. Część uroczysta
09.30 - 10.05    
Przemówienie Pana prof. Michała Kuleszy oraz wręczenie nagród laureatom VIII Konkursu "Samorządu Terytorialnego".
10.05 - 10.15
przerwa

II. Cześć robocza
10.15 - rozpoczęcie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Ministerstwo Środowiska).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji (Ministerstwo Środowiska).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Ministerstwo Środowiska).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Ministerstwo Środowiska).
 • Projekt założeń do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej (Ministerstwo Środowiska) - skierowany do Zespołu.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Ministerstwo Infrastruktury).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Ministerstwo Infrastruktury).
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Ministerstwo Infrastruktury).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i trybu udzielania przez zarządcę infrastruktury  organizatorowi  publicznego  transportu  kolejowego  informacji  niezbędnych  do opracowania projektu planu transportowego oraz określania warunków umowy o świadczenia usług publicznych (Ministerstwo Infrastruktury) - przyjęty z uwagami.
 • Projekt Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą 2015 (Ministerstwo Infrastruktury).
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej  i informacji o nieudzielaniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców (Ministerstwo Skarbu Państwa).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie trybu, warunków i form udzielania wsparcia niebędącego pomocą publiczną (Ministerstwo Skarbu Państwa).
 • Sprawozdanie roczne z realizacji Kierunków rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009 - 2013 za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r. (Ministerstwo Gospodarki).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2010 (Ministerstwo Gospodarki).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • Sprawy różne.
Czytany 1738 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28