Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 29 czerwca 2011 r.

 

 1. Projekt aktualizacji Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO Infrastruktura i Środowisko (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-20132.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury).
 6. Projekt założeń Projekt  ustawy o niektórych sposobach unikania konfliktu interesów (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) - skierowany ponownie do Zespołu.
 7. Projekt strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 2011-2020 (Szef Służby Cywilnej).
 8. Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych (Ministerstwo Gospodarki) – OPINIA NEGATYWNA 
 9. Projekt stanowiska Rządu wobec dezyderatu nr 36 Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji w spawie nowelizacji przepisów prawnych dotyczących oświetlenia ulic (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Gospodarki).
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz mienia będącego we władaniu tych jednostek, niewykorzystywanego do realizacji ich zadań.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 17. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).
 18. Projekt  ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 19. Projekt  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz wzorów tej ewidencji i dokumentacji.
 20. Projekt  rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w spr. sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w spr. standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 26. Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w spr. sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 31. Sprawy różne.
Czytany 1605 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28