Wydrukuj tę stronę

Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 28.05.2008

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego.
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
 10. Projekt Założeń ustawy o systemie opieki zastępczej nad dzieckiem (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 11. Program „Solidarność Pokoleń Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+” (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 12. Projekt ustawy o podatku akcyzowym (Ministerstwo Finansów).
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu. 
 17. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania świadczeń opieki  zdrowotnej z budżetu państwa (Ministerstwo Zdrowia).
 18. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Ministerstwo Zdrowia). 
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne. 
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek (wersja z 23.10.07).
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego, a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.
 26. Projekt  ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (Ministerstwo Zdrowia).
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 29. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Ministerstwo Zdrowia).
 30. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej  (Ministerstwo Zdrowia).
 31. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Sprawiedliwości).
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 33. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (Ministerstwo Edukacji Narodowej).
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniający rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniający rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów. ).
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia. ).
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego.
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia. ).
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny. ).
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru. ).
 41. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania. ).
 42. Projekt strategii rozwoju turystyki na lata 2008-2014 (Ministerstwo Sportu i Turystyki).
 43. Aktualizacja "Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020":
  • Cele operacyjne w ramach poszczególnych priorytetów (opis oraz sposób ich realizacji),
  • Listy propozycji projektów o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia celów strategicznych rozwoju województwa. - przesłany drogą elektroniczną w dn. 20.11.07, ).
 44. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) .
 45. Projekt ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz ustawy o Policji (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).  – przesłano pocztą elektroniczną w dn. 5.05.08, ).
 46. Projekt ustawy o pracownikach samorządowych (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) .
 47. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa  „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032” (Ministerstwo Gospodarki).
 48. Projekt ustawy Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianie ustawy niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 49. Projekt ustawy  Ministra Środowiska o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach (Ministerstwo Środowiska).
 50. Projekt ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Ministerstwo Środowiska).
 51. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie wynagradzania członków zarządów niektórych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Ministerstwo Skarbu Państwa).
 52. Projekt ustawy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
 53. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 .
 54. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 .
 55. Projekt ustawy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 56. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 57. Sprawy różne
  • Wniosek Członków Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska : Ze względu na skuteczne działanie,  zespół zgłasza propozycję by uwagi zgłaszane  w trakcie posiedzeń zespołów i KWRiST były zgłaszane również pisemnie oraz w wersji elektronicznej.
  • Ustawa o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
  • Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015r. (Ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012, (Ministerstwo Sportu i Turystyki).
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w spr. ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012" (Ministerstwo Sportu i Turystyki).
  • Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 246) (Ministerstwo Edukacji Narodowej).
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w spr. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego .
  • Rządowy program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2007-2013 (Ministerstwo Edukacji Narodowej).
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w spr. rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w spr. warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w spr. zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą.
Czytany 1998 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28