Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 27 lipca 2011 r.

 

 1. Projekt ustawy Ministra Infrastruktury o konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych sieci.
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Ministerstwo Infrastruktury).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi za statków.
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury).
 5. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Ministerstwo Infrastruktury).
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 7. Projekt ustawy Ministra Środowiska o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.
 12. Projekt ustawy Ministra Środowiska o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (w zakresie transpozycji dyrektywy CAFE).
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu uprawnień do emisji.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dziennika gospodarowania wodą.
 17. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwa Skarbu Państwa).
 18. Projekt Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2011 – 2020 „Dynamiczna Polska” (Ministerstwo Gospodarki).
 19. Projekt założeń projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich psychologicznych osób ubiegających się albo posiadających licencję detektywa.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
 25. Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych” materiał informacyjny (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie form działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
 32. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów mieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań lub informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 33. Sprawy różne:
 • Kwestia kosztów wiążących się z nadwykonaniami  ratującymi życie. Narodowy Fundusz Zdrowia za ubiegły rok, wielu szpitalom nie wypłacił należnych im kwot.
Czytany 1610 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28