Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 31 sierpnia 2011 r.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko...
w dniu 31 sierpnia 2011 r.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Ministerstwo Środowiska).
 4. Projekt  rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, w wyrobiskach których do prowadzenia w nich robót stosuje się odpowiednio przepisy ustawy − Prawo geologiczne i górnicze (Wyższy Urząd Górniczy).
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Wyższy Urząd Górniczy).
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Wyższy Urząd Górniczy).
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Wyższy Urząd Górniczy).
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Wyższy Urząd Górniczy).
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Wyższy Urząd Górniczy).
 12. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Wyższy Urząd Górniczy).
 13. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Wyższy Urząd Górniczy).
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu.
 15. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom w czynnej służbie wojskowej (Ministerstwo Obrony Narodowej).
 16. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin (Ministerstwo Obrony Narodowej).
 17. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska (Ministerstwo Obrony Narodowej).
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i terminów zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania.
 19. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – skierowany do Zespołu
 20. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – skierowany do Zespołu 
 21. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – skierowany do Zespołu
 22. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 23. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 24. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 25. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Główny Geodeta Kraju).
 27. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Główny Geodeta Kraju) – skierowany do Zespołu
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Główny Geodeta Kraju) – skierowany do Zespołu
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych  oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów  do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Główny Geodeta Kraju) – skierowany do Zespołu
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Główny Geodeta Kraju) – skierowany do Zespołu
 31. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Główny Geodeta Kraju) – skierowany do Zespołu
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Główny Geodeta Kraju) – skierowany do Zespołu
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 34. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 35. Projekt stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o petycjach (druk nr 4261) (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia w sprawie warunków korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej osób odbywających służbę w obronie cywilnej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia w sprawie zasad korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej osób wykonujących obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
 40. Projekt sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007 – 2011 za rok 2010 (Ministerstwo Zdrowia). 
 41. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 42. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
 43. Projekt  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 44. Projekt  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 
 45. Projekt  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. 
 46. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 47. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki  zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – skierowany do Zespołu
 48. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 49. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. 
 50. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.  
 51. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.   
 52. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzania ewidencji  egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.  
 53. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (wersja z dn. 11.07.br)
 54. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (wersja z dn. 27.07.br) (dot. obligacji M.St.W-wy).
 55. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (wersja z dn. 5.08.br) (dot. obligacje wyemitowane przez BGK).
 56. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego (Ministerstwo Finansów).
 57. Sprawy różne:
  A. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – OPINIA NEGATYWNA
  B. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – OPINIA NEGATYWNA
  C. Projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
  D. Kwestia dot. środków publicznych otrzymanych przez Polskę z Funduszu Solidarności, które będą dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego - PRZYJĘTE DO WIADOMOŚCI.
Czytany 1860 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28