Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 28 września 2011 r.
w dniu 28 września 2011 r.

 1. Projekt założeń projektu ustawy o wdrożeniu Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie niektórych ustaw (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przekazania mienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownik socjalny.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia na asystenta rodziny - odesłany do Zespołu.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej - odesłany do Zespołu.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego - odesłany do Zespołu.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia kandydatów do przysposobienia dziecka - odesłany do Zespołu.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań dla urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.
 18. Projekt Informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 r. (Ministerstwo Zdrowia).
 19. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (MRiRW).
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia - odesłany do Zespołu.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową - odesłany do Zespołu.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie podziemnych składowisk odpadów.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
 28. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2011 r. (Ministerstwo Infrastruktury) - odesłany do Zespołu.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich.
 30. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Ministerstwo Infrastruktury).
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Główny Geodeta Kraju).
 32. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Główny Geodeta Kraju) - odesłany do Zespołu.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Główny Geodeta Kraju) - odesłany do Zespołu.
 34. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 35. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych (Ministerstwo Obrony Narodowej).
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 37. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o zasiłek powodziowy.
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
 40. Sprawy różne.
Czytany 1771 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28